วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดร.ศิริชัย นามบุรี กับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบสามเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)

    ผลการกำกับดำเนินงานในรอบ  ๓ เดือนที่ผ่านมา คือ ระหว่าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยความรับผิดชอบหน้าที่ที่อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ได้มอบหมายให้กำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ  ด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ๕๙ โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ  ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับ ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yru.ac.th)  สำนักประกันคุณภาพ (http://web.yru.ac.th/qa)  สถานีวิทยุ (http://radio.yru.ac.th) รวมทั้งเป็นประธานกรรมการกำกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)
     สามารถสรุปผลการดำเนินงานและการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ดังนี้

๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : จัดหาจอ LED 
         ติดตั้งจอ LED ขนาดประมาณ 2.00x4.00 ม. ติดตั้งบริเวณหน้าประตู ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จและทดสอบระบบได้ใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานภายใน และลดงบประมาณการใช้ป้ายไวนิลของหน่วยงาน รวมทั้งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
     การดำเนินการในขั้นต่อไป จะมีการขยายจุดเพื่อติดตั้งป้ายตัวอักษรวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ และจอ LED Digital Signage ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (เหมือนบริเวณ Lobby ของโรงแรม) บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) รวมทั้ง การจัดระบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งระบบผ่านนโยบายคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษา ซึ่งจะเริ่มนัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารองค์กรและการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ 
     เป็นการขยายบริการสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless, Wifi) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณชั้นล่างของหอประชุมหลังใหญ่ โดยมีบริการแสงสว่าง การดูแลรักษาความปลอดภัย บริการห้องสุขา และอาจจัดให้มีจุดบริการซุ้มอาหารจานด่วนและเครื่องดื่ม ซึงจะเริ่มให้บริการในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการ ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Smart Phone/Tablet ไปลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๓
     การดำเนินการขั้นต่อไป จะเพิ่มจุดให้บริการครบวงจร ณ บริเวณชั้นล่างตึก IT เมื่อตึกแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ขณะนี้กำลังก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภฏยะลาเตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน และภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำลังจะดำเนินการขออนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่

1) ปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง
      1.1 ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน 100 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด รองรับจำนวนผู้เรียนคราวละ 1,000 คน
      1.2 ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน 200 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด รองรับจำนวนผู้เรียนคราวละ 200 คน
      1.3 ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยายรวม ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ ขนาด 400 ที่นั่งจำนวน 1 ชุด
2) ปรับปรุงอาคารสังคมศาสตร์ 1 หลัง
     2.1 ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยายรวม ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
     2.2 ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ 2 ห้อง
     2.3 ชุดกระดานไวท์บอร์ดประจำห้องเรียน 19 ชุด
3) ซ่อมแซมหลังคา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง
4) ซ่อมแซมหลังคา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง
5) ก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคาคลุม (COWER WAY)
6) ก่อสร้างถนนโดยรอบและลานจอดรถโดยรอบอาคารสังคมศาสตร์ และขยายลานจอดรถพื้นที่อื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 3,800 ตารางเมตร
7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องมือศูนย์ฮาลาล 1 แห่ง
8) ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง บนพื้นที่ 24 ตารางเมตร
9) ปรับปรุงเวทีหอประชุมเล็ก
10) ออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา
11) พัฒนาโรงเรียนสาธิต 1 ชุดกิจกรรม

      หากการดำเนินงานในแต่ละโครงการดำเนินงานคืบหน้า จะได้นำผลมารายงานให้ชาว มรย. และชุมชนทราบต่อไป

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก: การติดตั้งจอ LED สำหรับการประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 1)

วันนี้ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดหาจอ LED เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายงานกิจกรรมและเหตุการณ์ที่ดำเนินภายในหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ให้นโยบายด้านการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
   ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานและก้าวหน้ามาเป็นระยะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งป้าย ซึ่งตามสัญญาของผู้รับจ้าง คาดว่าหลังปีใหม่ 2557 จะสามารถใช้งานจอ LED ขนาดประมาณ 2x4 ม. ได้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานโสตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และงานพัสดุที่เร่งดำเนินการให้โครงการสามารถใช้งานได้ทันความต้องการ หวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถกระตุ้นความสนใจของประชาชน นักศึกษา บุคลากร ในการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถลดต้นทุนการใช้ป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน โดยทีมงานประมาณการว่าจะสามารถลดต้นทุนและคุ้มทุนภายในระยะเวลา 2 ปี (จอ LED ประกัน 3 ปี) ซึ่งทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์และฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการติดตามประเมินผลและรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลและกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       นโยบายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้พัฒนาระบบบริหารบุคคล ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสวัสดิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้วนี้ ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ได้มอบหมายให้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมกลุ่มย่อยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารพัสดุและงานอาคารสถานที่  โดยข้อเสนอแนะในที่ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติอื่นๆ ร่วมกับพนักงานมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นควรเชิญประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้ารับทราบข้อมูลพร้อมกัน เพื่อให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจตรงกันอีกครั้งหนึ่ง
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม   ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 -12.30 น. คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ได้เชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน  งานการเจ้าหน้าที่  งานการคลัง สำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  โดยที่ประชุมมีมติให้ 4 คณะ เสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะละ 1 คน และหน่วยงานเทียบเท่าคณะได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมเป็นกรรมการหน่วยงานละ 1 คน โดยการได้มาซึ่งชื่อตัวแทนเน้นให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้บันทึกข้อความขอแจ้งรายชื่อภายในสัปดาห์นี้

   โดยกรรมการร่วมชุดนี้ จะมีหน้าที่ร่วมกันในการศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป รวมทั้งเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ก.พ.ม. รวมถึงเสนอแต่งตั้งอนุกรรมดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ ๒

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  เวลา 14.00-16.00 น.   ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และคุณธนภัทร นาคิน พร้อม อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ตัวแทนจากคณะต่างๆ รวมทั้ง อ.นิมารูนี หะยีวาเงาะ ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ)  เข้าร่วมประชุมเพื่อหารับทราบนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งอย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้ อาจารย์ร้อยละ ๕๐ (จากจำนวน 296 คน) มีรายวิชาสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง มติทีประชุมที่สำคัญให้มีมาตรการดังนี้ ได้แก่
  • เสนอมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งชัดเจน ผลการสอนให้เชื่อมโยงกับ KPI ผลการปฏิบัติงานสอน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีประกาศหรือกฎระเบียบรองรับการดำเนินงาน
  • ตั้งศูนย์ "อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT"  เป็นศูนย์เฉพาะกิจขับเคลื่อนอีเลิร์นนิ่งขึ้นที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 พร้อมให้บริการทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีบุคลากรประจำ ๒ คน คือ คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และคุณธนภัทร นาคิน จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  • พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล (http://aritc.yru.ac.th/elearning
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของศูนย์อีเลิร์นนิ่งอย่างต่อเนื่องในสื่อทุกประเภท ทั้งแผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook  สถานีวิทยุ เป็นต้น
  • มีหลักสูตรอบรมผู้สอนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ประเมินผลและมอบเกียรติบัตร) โดยยึดรูปแบบการอบรมอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจน
  • พัฒนาคู่มือวิทยากร คู่มือผู้สอน และคู่มือผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง
  • มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัย
  • การปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายบริการอีเลิร์นนิ่งให้ใช้ร่วมกัน
  • แต่ละคณะร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัด โดยกำหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องส่งผู้สอนเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  • กำหนดให้ผู้สอนนำผลคะแนนจากระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้ในการวัดผลในรายวิชา  อย่างน้อย ๑๐%
    ผลการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ จะได้นำเสนอให้มหาวิทยาลัยและคณะหาแนวทางสนับสนุนให้สามารถดำเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป สำหรับการจัดอบรมผู้สอน โดยจะสำรวจความต้องการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และประเมินภาพรวมตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ประมาณ เดือนเมษายน  ๒๕๕๗

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คุยกับอธิการบดี (16 พ.ย. 56)

สวัสดีชาว มรย. ที่รักทุกคน

 หลังจากได้เปิดเทอม 2/2556 มาสองสัปดาห์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจน ทั้งการย้ายสำนักงานคณะไปตึกใหม่ทั้งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นช่วงของการดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้สถานที่ทำงานของอาจารย์และบุคลากรมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป ขณะเดียวกัน ในเทอมนี้ได้มีการจัดระบบจราจรซึ่งเป็นหนึ่งใน วิสัยทัศน์ 59 โครงการ และก่อนปีใหม่เราจะมีจอ LED ขนาด 3x4 เมตร เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การปรับปรุงหอประชุมเล็กให้มีระบบแสง สี เสียงที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เกี่ยวกับการจอดรถและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยของเรา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เวลา 11.00 น.  ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานโครงการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประกอบด้วย ผอ.ปรีชา พังสุบรรณ อ.นูรีดา จะปะกียา รองผู้อำนวยการฯ  ผศ.ดร.สุกินา อาแล ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์ภาษา ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ  ประธานกรรมการดำเนินงานอาเซียนศึกษา พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรม พร้อมเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเสนอกรอบวงเงินของบประมาณในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (ระยะเวลาการเสนอและใช้งบประมาณ ปี 2558-2562) การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับผลงานและตัวชี้วัดที่กำหนดที่เน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น
  
     สำหรับวัตถุประสงค์ในการร่วมกันกำหนดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ซึ่งเดิมไม่มีในโครงสร้างของหาวิทยาลัย) ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนคุณภาพการศึกษาในด้านภาษาและอาเซียนศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ "ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ซึ่งเป็นปัญหาในพื้นที่)ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน ภาษาอาหรับ " ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อีกทั้ง ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษายังสามารถเป็นแหล่งบริการชุมชนและบุคลากรองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ในด้านการพัฒนาภาษาและการให้ความรู้เกี่ยวกับปรุะชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ เปิดให้บริการ ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหญ่


     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และงานพัฒนาระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศเปิด ลาน ICT  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหญ่ โดยเปิดให้บริการสัญญาณ  Wifi ถึงเวลา 24.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  โดยการใช้บริการดังกล่าวให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้1. ให้นำคอมพิวเตอร์ Notebook, Netbook หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ เช่น Smart Phone, Tablet ไปลงทะเบียนการใช้บริการกับฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 เฉพาะอุปกรณ์ของตนเองเท่านั้น คนละไม่เกิน 2 อุปกรณ์ (หากมีความจำเป็นต้องการใช้มากกว่า 2 อุปกรณ์ สามารถยื่นคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษได้)

2. เพื่อความเป็นระเบียบห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะและเก้าอี้ที่จัดไว้ให้ และให้นักศึกษานำปลั๊กไฟมาเอง เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

3. การใช้บริการห้องน้ำ ให้นักศึกษาใช้ห้องน้ำที่หอประชุมปีกซ้าย

4. การจอดรถจักรยานยนต์ ให้จอดบริเวณที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกำหนดให้เท่านั้น บริเวณถนนคอนกรีตรอบๆ ปีกหอประชุมหลังเล็กเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ

5. หลังจากใช้บริการแล้ว ให้ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหารไว้บนโต๊ะและที่พื้นหอประชุม (มีกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้บริการตลอดเวลา)

6. ห้ามนำบุคคลภายนอกมาใช้บริการ หากตรวจสอบพบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้บริการเป็นรายกรณีไป

    เพื่อความเรียบร้อยและความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนที่มาใช้บริการปฏิบัติตนตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด  ทั้งนี้ จะได้มีการประเมินผลการใช้บริการเป็นระยะๆ ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติทดแทนระบบเดิม ของสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ผอ.ปรีชา พังสุบรรณ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอ "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST" โดยคุณเนาวรัตน์ สอิด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงาน ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://www.alist.psu.ac.th)  การประชุมครั้งนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดอัตโนมัติเดิม ได้เสนอประเด็นปัญหาของระบบเดิม รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับความสามารถใหม่ของระบบ ALIST ที่จะตอบสนองการทำงานได้ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนักศึกษา กองบริการการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน "ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT"

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น.  ดร.ศิริชัย นามบุรี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา และหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งหรือระบบการเรียนการสอนที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งที่ประชุมสรุปปัญหาที่พบได้แก่ 1) ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2) ซอฟต์แวร์ของระบบ LMS 3) การขาดการขับเคลื่อนและบริการเชิงรุก 4) คณาจารย์ผู้สอนยังให้ความสนใจน้อย เนื่องจากขาดแรงจูงใจ 5) ขาดนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6) ไม่มีหน่วยงานบริการที่ชัดเจน

     ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2557  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ คือ อาจารย์ผู้สอนมีรายวิชาสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ร้อยละ 50 ของอาจารย์ผุ้สอนทั้งหมด  คณะกรรมการในที่ประชุมมีมติ โดยสรุป คือ
     1) แต่งตั้้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วยระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ บุคลากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากแต่ละคณะ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ศิริชัย นามบุรี ซึ่งรับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ตามนโยบายเพิ่มศักยภาพขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็นมหาวิทยาลัย "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  ของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกินา อาแล และ ผศ.นิชาภัทชรย์ รวิชาติ และคณาจารย์หลักสูตรสาขาทางภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผอ. ปรีชา พังสุบรรณ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก และเป็นหน่วยงานที่กำกับการจัดตั้งในระยะแรก

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และระบบ MIS

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เวลา 10.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบครบวงจรของสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ผ่านมา  ผลการจัดทำแผนกลยุทธ์จะได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นต้นแบบหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป  ขอให้กำลังใจทีมงาน ผอ.ปรีชา พังสุบรรณ และทีมงานสำนักวิทยบริการฯ ทุกๆ ท่าน

   นอกจากนั้น ยังได้ประชุมร่วมกันกับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้" ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ผลการดำเนินงานจะรายงานตามโครงการจะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป

คณะกรรมการ กอข. ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจการสั่งการและปรับเส้นทางเดินเอกสาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กขอ.) ประกอบด้วยรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธาน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการกระจายอำนาจการบริการงาน และการบริหารงานสารบรรณในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานพัสดุ ร่วมให้ข้อมูลประกอบ จากผลการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกาศใช้ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้าน ICT Exit-Exam ด้วยระบบ e-Testing: แนวคิดการพัฒนาจากการศึกษาดูงานที่ ม.แม่โจ้

จากประสบการณ์การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้าน ICT ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานให้บริการแบบรวมศูนย์ โดยให้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น บริการวิชาการด้าน ICT เพื่อจัดหารายได้ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
     หน่วยงานที่น่าสนใจคือ ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Testing  ให้บริการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้าน ICT แก่นักศึกษา เพื่อรับรองคุณสมบัติก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมให้ในกรณีไม่ผ่านการทดสอบ  ซึ่งนับเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ "เก่งไอที" ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในปี 2557 จะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา พัฒนาคลังข้อสอบ จัดสอบวัดมาตรฐาน ด้าน ICT และนำผลการสอบไปประกอบผลการสำเร็จการศึกษาต่อไป (โดยจัดทำเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป)  หากดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ นักศึกษาตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งน่าจะส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณลักษณะ "เก่งไอที" มากขึ้นในอนาคต

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ความคืบหน้าการสร้างตึก ICT : แหล่งและลานเรียนรู้ 24 ชั่วโมง

        เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจรับฯ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคารไอซีที: ICT)  ประกอบด้วย ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี  ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี  ดร.ศิริชัย นามบุรี  อ.ปรีชา พังสุบรรณ  อ.สกล สมจิตต์  ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยและความคืบหน้าในการก่อสร้างตึก ICT ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งมีแผนการใช้พื้นที่ของอาคาร ได้แก่ ชั้นล่างจัดเป็นลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง  จุด Ont-Stop-Services ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานและลาน ICT เพื่อการเรียนรู้  ชั้น 3-4 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน  ชั้น 5 พื้นที่สำนักงานปฏิบัติการและวิจัยด้าน  ICT  ชั้น 6 เป็นห้องปฏิบัติการฝึกอบรมด้าน ICT ชั้น 7 เป็นห้องประชุมและลานจัดเลี้ยง  ชั้น 8 เป็นพื้นที่ของส่วนให้บริการโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและสำนักงาน (แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ)

       นอกจากนั้น ยังเน้นการจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ ICT  เพื่อส่งเสริมการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย์และบุคลากรให้เกิดความสะดวกต่อไป    ซึ่งนโยบายการใช้ประโยชน์จากอาคาร ICT  จะใช้เป็นสำนักงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในทุกๆ ส่วน  ประกอบด้วย ศูนย์บรรณสารสนเทศ, สำนักงานผู้อำนวยการ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ตามนโยบายของอธิการบดี)  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการให้บริการการเรียนการสอนด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกสาขาวิชา เพื่อบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรด้าน ICT ให้คุ้มค่ามากที่สุด เน้น "รวมบริการ ประสานพันธกิจ"  รวมทั้งเน้นการจัดให้บริการอบรมหลักสูตรด้าน ICT เสริมอัตลักษณ์ "เก่งไอที" ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะครูและบุคลากรหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนโยบายของสำนักวิทยฯ ในอนาคต คือ การจัดหารายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ องค์กรเป็น "ผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" ให้ได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันกำหนดขึ้นใหม่คือ "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ" [ดูภาพ มรย. จากมุมสูงตึก ICT]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรแบบครบวงจร

ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการฯ และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (แผนยุทธศาสตร์)  ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.สมภพ เภาทอง  บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรในครั้งนี้ด้วย

    สำหรับการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณศิริวิช  ดโนทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จึงนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร หรือวิเคราะห์ SWOT  เพื่อนำจุดแข็งและโอกาสมากำหนดวิสัยทัศน์   การกำหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์   การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ  นอกจากนั้น ยังร่วมกันพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ หรือ Strategy Map ที่อาศัยหลักการของ BSC (Balance Score Card) มาเป็นแนวทาง กำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเฉพาะโครงการที่พัฒนางานประจำและโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการทั้งในบทบาทเจ้าของโครงการ (Owner: O )  หรือผู้ร่วม ผู้สนับสนุนโครงการ (Support: S)  ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะบุคลากร ที่จะนำมาใช้ในสำนักวิทยบริการฯ ในอนาคต
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ คือ  "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ"  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ การเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับพันธกิจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  นอกจากนั้น ยังสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น คือ  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายในอนาคตต้องการเป็น "องค์กรต้นแบบคุณภาพ" ให้กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (University of WISDOM Bank)" โปรดติดตามผลการดำเนินงานโครงการๆ ตามกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายต่อไป [ภาพเพิ่มเติม...]

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มอบนโยบายการดำเนินงานด้าน ICT ของสำนักวิทยบริการในอนาคต


ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ (เริ่มวาระวันที่ 26 กันยายน 2556) ให้กำกับและดูแลงานหลักๆ คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และงานด้านการประกันคุณภาพ (สำนักประกันคุณภาพ) ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เชิญคณะผู้บริหารภายในสำนักวิทยฯ ประชุมพร้อมกันเมื่อ 30 กันยายน 2556 โดยเชิญคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณบุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และคุณผ่องผิว อุไรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ คุณวรภัทร สุทธิศรี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานต่างๆ ในสังกัดหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานใน 4 ปี ข้างหน้าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งวางเป้าหมายไว้เพื่อเป็น "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ของรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตด้าน ICT คือ "ผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" เน้นการเป็นหน่วยงานให้บริการเชิงรุก มีเป้าประสงค์ คือ (1) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกระดับ (3) บุคลากรใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ (4) นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-based for Learning) ส่งเสริมอัตลักษณ์ "ก้าวทันไอซีที" (5) มีคลังความีรู้บริการภายใน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ (6) องค์กรพร้อมการเข้าสู่อาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา

สำหรับการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าประสงค์ดังกล่าว มีโครงการหลักๆ ที่รองรับ เพื่อขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของรักษาการแทนอธิการบดี จำนวนกว่า 10 โครงการ ในระยะเวลา 4 ปี เช่น โครงการการจัดหา LED ติดตั้ง 4 มุมเมือง โครงการเคเบิ้ลทีวี มรย. โครงการพัฒนาห้องเรียนน่าเรียน โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นด้าน ICT โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ MIS, DSS โครงการลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โครงการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิวัตน์ (Edutainment) โครงการบริการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook เงินผ่อนให้แก่นักศึกษา โครงการพัฒนาคณาจารย์บุคลากรด้าน ICT โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โครงการจัดตั้งศูนย์อาเชียนศึกษา โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลและฐานข้อมูลออนไลน์สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการบริการฝึกอบรมหลักสูตร ICT เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าแต่ละส่วนได้เตรียมข้อมูลสำหรับไปปรับแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี (กขอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีมติให้รักษาราชการแทนอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 15/2556) เป็นต้นมา โดยการเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภาและประชาคมชาว มรย. ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" 

โดยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม  2) เติมสวัสดิการ 3) สานศักยภาพ และ 4) ทาบชุมชน  มีมาตรการและโครงการสนับสนุนไปสู่เป้าหมาย จำนวน 59 โครงการ  โดยมอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี จำนวน 6 ท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1 ท่าน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
[ดูรายละเอียดโครงการ...]