วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดร.ศิริชัย นามบุรี กับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบสามเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖)

    ผลการกำกับดำเนินงานในรอบ  ๓ เดือนที่ผ่านมา คือ ระหว่าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยความรับผิดชอบหน้าที่ที่อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ได้มอบหมายให้กำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ  ด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ๕๙ โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ  ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับ ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yru.ac.th)  สำนักประกันคุณภาพ (http://web.yru.ac.th/qa)  สถานีวิทยุ (http://radio.yru.ac.th) รวมทั้งเป็นประธานกรรมการกำกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)
     สามารถสรุปผลการดำเนินงานและการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ดังนี้

๑. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : จัดหาจอ LED 
         ติดตั้งจอ LED ขนาดประมาณ 2.00x4.00 ม. ติดตั้งบริเวณหน้าประตู ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จและทดสอบระบบได้ใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานภายใน และลดงบประมาณการใช้ป้ายไวนิลของหน่วยงาน รวมทั้งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
     การดำเนินการในขั้นต่อไป จะมีการขยายจุดเพื่อติดตั้งป้ายตัวอักษรวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ และจอ LED Digital Signage ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (เหมือนบริเวณ Lobby ของโรงแรม) บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) รวมทั้ง การจัดระบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งระบบผ่านนโยบายคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษา ซึ่งจะเริ่มนัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารองค์กรและการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ 
     เป็นการขยายบริการสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless, Wifi) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณชั้นล่างของหอประชุมหลังใหญ่ โดยมีบริการแสงสว่าง การดูแลรักษาความปลอดภัย บริการห้องสุขา และอาจจัดให้มีจุดบริการซุ้มอาหารจานด่วนและเครื่องดื่ม ซึงจะเริ่มให้บริการในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการ ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Smart Phone/Tablet ไปลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๓
     การดำเนินการขั้นต่อไป จะเพิ่มจุดให้บริการครบวงจร ณ บริเวณชั้นล่างตึก IT เมื่อตึกแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่ขณะนี้กำลังก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภฏยะลาเตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน และภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำลังจะดำเนินการขออนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่

1) ปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง
      1.1 ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน 100 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด รองรับจำนวนผู้เรียนคราวละ 1,000 คน
      1.2 ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน 200 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด รองรับจำนวนผู้เรียนคราวละ 200 คน
      1.3 ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยายรวม ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ ขนาด 400 ที่นั่งจำนวน 1 ชุด
2) ปรับปรุงอาคารสังคมศาสตร์ 1 หลัง
     2.1 ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยายรวม ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
     2.2 ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ 2 ห้อง
     2.3 ชุดกระดานไวท์บอร์ดประจำห้องเรียน 19 ชุด
3) ซ่อมแซมหลังคา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง
4) ซ่อมแซมหลังคา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง
5) ก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคาคลุม (COWER WAY)
6) ก่อสร้างถนนโดยรอบและลานจอดรถโดยรอบอาคารสังคมศาสตร์ และขยายลานจอดรถพื้นที่อื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 3,800 ตารางเมตร
7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องมือศูนย์ฮาลาล 1 แห่ง
8) ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง บนพื้นที่ 24 ตารางเมตร
9) ปรับปรุงเวทีหอประชุมเล็ก
10) ออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา
11) พัฒนาโรงเรียนสาธิต 1 ชุดกิจกรรม

      หากการดำเนินงานในแต่ละโครงการดำเนินงานคืบหน้า จะได้นำผลมารายงานให้ชาว มรย. และชุมชนทราบต่อไป

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก: การติดตั้งจอ LED สำหรับการประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 1)

วันนี้ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดหาจอ LED เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายงานกิจกรรมและเหตุการณ์ที่ดำเนินภายในหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ให้นโยบายด้านการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
   ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานและก้าวหน้ามาเป็นระยะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งป้าย ซึ่งตามสัญญาของผู้รับจ้าง คาดว่าหลังปีใหม่ 2557 จะสามารถใช้งานจอ LED ขนาดประมาณ 2x4 ม. ได้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานโสตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และงานพัสดุที่เร่งดำเนินการให้โครงการสามารถใช้งานได้ทันความต้องการ หวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถกระตุ้นความสนใจของประชาชน นักศึกษา บุคลากร ในการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถลดต้นทุนการใช้ป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน โดยทีมงานประมาณการว่าจะสามารถลดต้นทุนและคุ้มทุนภายในระยะเวลา 2 ปี (จอ LED ประกัน 3 ปี) ซึ่งทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์และฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการติดตามประเมินผลและรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลและกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       นโยบายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้พัฒนาระบบบริหารบุคคล ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสวัสดิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้วนี้ ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ได้มอบหมายให้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมกลุ่มย่อยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารพัสดุและงานอาคารสถานที่  โดยข้อเสนอแนะในที่ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติอื่นๆ ร่วมกับพนักงานมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นควรเชิญประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้ารับทราบข้อมูลพร้อมกัน เพื่อให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจตรงกันอีกครั้งหนึ่ง
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม   ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 -12.30 น. คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ได้เชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน  งานการเจ้าหน้าที่  งานการคลัง สำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  โดยที่ประชุมมีมติให้ 4 คณะ เสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะละ 1 คน และหน่วยงานเทียบเท่าคณะได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมเป็นกรรมการหน่วยงานละ 1 คน โดยการได้มาซึ่งชื่อตัวแทนเน้นให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้บันทึกข้อความขอแจ้งรายชื่อภายในสัปดาห์นี้

   โดยกรรมการร่วมชุดนี้ จะมีหน้าที่ร่วมกันในการศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป รวมทั้งเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ก.พ.ม. รวมถึงเสนอแต่งตั้งอนุกรรมดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป