วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาระบบบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย: การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี คำสั่งที่ ๔๗๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี  เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากกองนโยบายและแผน นางสาวทวีวรรณ ทองนวล  นางสุธิดา คงถาวร  ตัวแทนจากงานคลัง  นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน นางทวีพร  ยอดทอง ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากทุกคณะ อ.ปนัดดา เรืองสงค์ (คณะครุศาสตร์) อ.สุพัตรา รุ่งรัตน์ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) อ.ภูตรา อาแล (คณะวิทยาการจัดการ) อ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธ์กุล (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประกอบด้วย นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว (กองพัฒนานักศึกษาฯ สำนักงานอธิการบดี) นายมูฮัมหมัดตายุดิน บาฮะคีรี (สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้) คุณมูฮามะ มะสง (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และผู้แทนจากงานการเจ้าหน้าที่ นางสอฝีน๊ะ นวนดำ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอานี สาแลแม  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ให้มีหน้าที่ในการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติของ สกอ. และของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข้อมูลการดำเนินงานในสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ การกำหนดและขอกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  และการนำเสนอข้อมูลหรือแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท "พนักงานมหาวิทยาลัย (พนม.)" ทั้งสายวิชาการหรืออาจารย์ และสายสนับสนุนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร: การขับเคลื่อนพัฒนา TOR สำหรับการประกาศสอบราคาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหารกองนโยบายและแผน กองกลาง งานพัสดุ งานคลังและการเงิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะ  ร่วมกันประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (TOR: Term of References) ณ โรงแรม G2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นการเร่งรัดให้สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้างได้ทันตามกำหนดและขับเคลื่อนให้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรในด้านแผนและงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี รวมทั้งการติดตามประเมินโครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน อีกทั้ง เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มีฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับประกอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร และยังเป็นฐานข้อมูลหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในอนาคต [ภาพประกอบเพิ่มเติม...]

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการกีฬาพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ (โครงการกีฬาทุน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแถลงข่าว มรย.เตรียมพัฒนาโครงการกีฬา หวังพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ (โครงการกีฬาทุน) และรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้สนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณสายัณห์ ประเสริฐจริง จากบริษัท อโคโน่ สปอร์ต จำกัด และคุณอิมรอน เส็นหลีหมีน จากบริษัทมีมี่ เทรดดิ้ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำแร่มีริน น้ำแร่ธรรมชาติ ร่วมกันแถลงข่าว มรย.เตรียมพัฒนาโครงการกีฬา เพื่อพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้ (โครงการกีฬาทุน) โดยมีสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยภายในงาน มีการแสดงปันจักสีลัต เป็นตัวแทนนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่จะเข้าร่วมแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ระบบโควต้า ความสามารถพิเศษในด้านกีฬา แต่ไม่มีทุนให้กับนักศึกษาเพื่อให้การพัฒนาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬาเพื่อคว้าแชมป์) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นระเบียบการให้ทุนกีฬาสำหรับนักกีฬาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านกีฬาทั้งการเล่นประเภททีม และประเภทบุคคล การเข้าศึกษาตามโครงการทุนกีฬา จะได้รับการยกเว้นตลอดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ระดับปริญญาตรี 10 ทุน และระดับปริญญาโท 2 ทุน)
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตระหนักดีถึงความสำคัญของการศึกษาและด้านการกีฬา ซึ่งมีนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภายใต้คำว่า “คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้” ซึ่งมีทั้งหมด 59 โครงการ และมีโครงการกีฬาเพื่อคว้าแชมป์เป็นหนึ่งใน จำนวน 59 โครงการ ที่จะดำเนินการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสายัณห์ ประเสริฐจริง จากบริษัท อโคโน่ สปอร์ต จำกัด ที่สนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักกีฬา ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณอิมรอน เส็นหลีหมีน จากบริษัทมีมี่ เทรดดิ้ง แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำแร่มีริน ที่ให้การสนับสนุนน้ำแร่ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อม และทำการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

คุยกับอธิการบดี: สวัสดีปีใหม่ 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557
ก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้อนุมัติโครงการ เช่น ครุภัณฑ์อาคารสังคมศาสตร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร Student Union  ทางเดิน Cover Way และอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะบริหารอย่างสุจริตและอย่างประหยัดงบประมาณ เหลือจ่ายจะดำเนินการขอสภาฯไว้จัดหารถบัสคันใหม่ต่อไป
ข่าวดีช่วงปีใหม่มีโครงการใกล้เป็นจริง เช่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานย่อยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (I Bank) การมีสนามกีฬากลางแจ้ง 6 สนาม การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ และสิ่งดีๆ อีกมากมายที่เกิดกับพวกเราชาว มรย.
หลังจากนี้ไปมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การเพิ่มศักยภาพบุคลากร การทำผลงานทางวิชาการ และการจัดสวัสดิการทั้งระบบ
ผมจึงขอกำลังใจและความร่วมมือจากพวกเราที่จะมาช่วยกันคิด ช่วยกันปฏิบัติ ช่วยกันตรวจสอบ ประเมินและร่วมกันรับความสำเร็จ สู่การเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ผมขออ้างเอาอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่เราเคารพนับถือ พระบารมีของพ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดินและคุณงามความดีของพวกเราจงดลบันให้พวกเราชาวมรย. และครอบครัว รวมทั้งนักศึกษา พี่ น้อง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภายใต้ จงมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายใดๆ คิดหวังสิ่งใดๆ ที่ดีๆ จงได้ดั่งหวังทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1 ธ.ค. 2557