วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทีมงานไอทีและหน่วยงานสนับสนุน มรย. อบรมเข้มแข็งการใช้ระบบระบบ ERP เพื่อองค์กรทันสมัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองกลาง (งานการคลัง, งานพัสดุ)  จำนวน 14 คน ร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบจัดการวางแผนทรัพยากรหรือระบบ ERP: Enterprise Resource Planning ในช่วงแรก (ระบบงบประมาณและระบบการเงิน) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้มาตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการจัดซื้อระบบของบริษัท Inforpro และดำเนินงานอบรมการใช้งานโดยบริษัท SynNex ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรขององค์กร นับเป็นเครื่องมือส่งเสริมการบริหารจัดการ "องค์กรทันสมัย" หรือ O: self-Organized ที่กำหนดไว้ใน WISDOM Bank ของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

    ผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้เข้าอบรม สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ และมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้ใช้งานได้จริงทั้งมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558 ทดลองใช้นำร่องระบบกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ 2557วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การประกันคุณภาพองค์กร: การขับเคลื่อนองค์กรโดยสำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานประกันคุณภาพ (http://web.yru.ac.th/qa) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "หลักฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2556" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนสำหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดกรอบในการประเมินจำนวน 2 องค์ประกอบ ด้านการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมนักศีกษา รวม จำนวน 12 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณี แพงทิพย์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและงานมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีประธานหลักสูตรและผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน
    สำหรับในช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ (e-QA) ให้แก่ผู้แทนจากหลักสูตร จำนวน 70 คน เพื่อใช้ระบบสารสนเทศ e-QA เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับการเก็บหลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปี 2556 นี้ โดยมี คุณไกรพนธ์ เติมวิทย์ขจร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (http://ccenter.yru.ac.th) และคุณฮามีดะห์  ดือราแม พร้อมทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี ในฐานะผู้กำกับดูแลเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้นับเป็นการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และจะมีการพัฒนาระบบ e-QA ต่อยอดให้มีความ


สหกรณ์สู่นิติบุคคล: การขับเคลื่อนให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินงานจัดตั้้ง "สหกรณ์ร้านค้า" มาเป็นระยะเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะรายได้และกำไรที่จะนำมาพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวในเชิงธุรกิจ เนื่องจากมีข้อจำกัด ไม่สามารถให้บริการหรือทำนิติกรรมระหว่างหน่วยงานนิติบุคคลได้
สหกรณ์ร้านค้า สำนักงาน 1 (อาคาร 3)
สหกรณ์ร้านค้า สาขา 2
    ดังนั้น โดยนโยบายของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์สู่นิติบุคคล" จึงสนับสนุนให้สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยื่นขอจดทะเบียนเป็น "นิติบุคคล"  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ต่อนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการและทำนิติกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   ปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกจากสมาชิก โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ และมี อาจารย์นิธิ พลไชย ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการมีมติให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปแล้ว ดังนี้
  1. ปรับปรุงและพัฒนาร้านค้า (สำนักงานขาย) สาขาที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณใต้อาคารหอพักนักศึกษา ระหว่างด้านหลังอาคาร 20 กับ อาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งร้านให้สวนงาม และได้เปิดให้บริการบางส่วน ทั้งนี้ นับเป็นการลงทุนขยายกิจการของสหกรณ์ โดยเลือกทำเลที่ตั้งเป็นบริเวณศูนย์กลางที่สามารถให้บริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกโดยสะดวก โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ในปี 2557 นี้ อย่างแน่นอน
  2. คณะกรรมการบริหารฯ มีมติมอบหมายให้ผู้จัดการ ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนยกฐานะสหกรณ์ร้านเป็น "นิติบุคคล" เพื่อให้สามารถทำธุรกรรม/สัญญาการขาย/การรับจ้างกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้ของสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารและจัดทำแผนธุรกิจเสนอต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา และกำลังดำเนินการสำรวจความเห็นของสมาชิกในการตั้งชื่อสหกรณ์ (สมาชิกตอบแบบสำรวจที่ห้องธุรการ) คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนสหกรณ์ได้สำเร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้
     สำหรับแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังจากได้รับเอกสารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) จะต้องเร่งสร้างช่องทางทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรสุทธิ กิจกรรมสำคัญได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยที่ใช้ตรามหาวิทยาลัย (ประสานกับฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์) การทำโครงการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนภายนอก การให้บริการภายในองค์กรแบบบริการถึงที่แก่ลูกค้า (Delivery)  การเพิ่มบริการและสินค้าที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังให้สหกรณ์ฯ ยังความสำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่นักศึกษาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย เช่น การจัดการ บัญชี การตลาด เป็นต้น

    โปรดติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะได้ที่สำนักงานสหกรณ์ร้านค้า หรือหรือโทรศัพท์ 08 9197 0949

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พัฒนาศักยภาพผู้สอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง รุ่นที่ 2

ภาพเพิ่มเติม
     ศูนย์อีเลิร์นนิ่งนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที ซึ่งกำกับโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS" ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ เพื่อเสริมสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้ ICT เป็นฐาน โดยมี อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมผู้บริหารดำเนินการขับเคลื่อน กำกับเชิงนโยบายโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพเพิ่มเติม
   กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 (รุ่น Mentee หรือรุ่นขยายผล) มีคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน คณะกรรมการขับเคลื่อนอีก 5 คน รวม 30 คน กิจกรรมนี้สนับสนุนนโยบายตามวิสัยทัศน์ของท่านอธิการ  ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ในประเด็นคุณลักษณะ  "เก่งไอที"  (อัตลักษณ์บัณฑิต มรย. คือ "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้") และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นการใช้ไอซีทีเพื่อการบริหารองค์กรและการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) อีกทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้อีเลิร์นนิ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสำเร็จการดำเนินงานในแผนประจำปี 2557 ในเป้าประสงค์ "นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดการเรียนการสอนและบริการที่มีคุณภาพ"  กลยุทธ์ "ปฏิรูปการเรียนการสอน" ในประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" โดยกำหนดค่าเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย จำนวนร้อยละ 50  มีการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งอย่างน้อย 1 รายวิชา
   สำหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบการอบรม (Training) แบบพึ่งพาอาศัยกันเป็นกลุ่มระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (ที่ปรึกษา) หรือเรียกว่า Mentor และผู้รับคำปรึกษา เรียกว่า Mentee หรือ ระบบ Mentor-Mentee ซึ่งกำกับแนวคิดและกระบวนการอบรมโดย อ.นิมารูนี หะยีวาเงาะ (กำลังศึกษา ป.เอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และทีมงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งในแต่ละคณะในระยะต่อไป รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายในปีต่อๆ ไป (วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.)

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมแผนการติดตั้งและขับเคลื่อนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)


    วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานการคลัง งานพัสดุ กองคลัง ผู้แทนจากกองแผนและนโยบาย และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน ซึ่งจะเป็นนำร่องในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการอบรมและการทดลองใช้ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก้าวไปสู่การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ในอนาคต

     สำหรับการดำเนินงานในโครงการนี้ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบแผนและงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี และระบบพัสดุ เพื่อนำมาใช้ในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองค์กร  ด้วยการนำสารสนเทศที่ได้มาสนับสนุนการบริหารองค์กรทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่มุ่งเน้นการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการจัดการการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งองค์กรและเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2558 นี้