วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 น. – 12.00 น.โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนวพร แซ่เลื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับ
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการจัดการเรียนการสอนมี 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์ 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ซึ่งเป็นจุดเน้น จุดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้
    สำหรับการขยายระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากระดับปฐมวัยเป็นระดับประถมศึกษาในปีการศึกษานี้ นับเป็นปีแรกและเป็นการรับนักเรียนรุ่นแรกของหลักสูตร เป็นอีกทางเลือกของประชาชนในพื้นที่ที่จะนำบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไป 


    สำหรับการขยายศักยภาพโรงเรียนสาธิตฯ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเป็นปีแรกปีนี้ นับเป็นหนึ่งใน ๕๙ โครงการเด่น ตามวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ของผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

พัฒนา "ลานกีฬา" ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬาและสุขภาพนักศึกษา และ Green University

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการโครงการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับพื้นที่ที่ติดรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น "ลานกีฬา" ตามวิสัยทัศน์และนโยบายอธิการบดี ๕๙ โครงการของท่านอธิการบดี  โดยมุ่งปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถเป็น "ลานกีฬา" และปรับเป็นลานจอดรถได้ สนับสนุนโครงการจอดรถเดินเรียน ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา และการประหยัดพลังงานและภาวะโลกร้อน ขจัดมลพิษทางอากาศและเสียงภายในมหาวิทยาลัย

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้เริ่มปรับภูมิทัศน์ลานด้านหน้ามหาวิทยาลัยติดกับลานคณะวิทยาการจัดการเพื่อปรับให้เป็นลานสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล และลานสนามแชร์บอลกลางแจ้งในช่วงเย็น (มีแผนปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาระหว่างลาน) โดยในช่วงกลางวันสามารถปรับเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซด์ของนักศึกษาได้อีกด้วย ทำให้สามารถรถจำนวนรถที่สัญจรอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้ ลดควันพิษ ลดมลพิษทางเสียง ส่งเสริมให้เป็น มรย. เป็น Green University
   ผลการดำเนินงานตามโครงการนี้ คาดว่าน่าจะเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2557 นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงนาม MOA (Memorandum of Agreement) พัฒนาสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 25 เมษายน 2557  หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (Memorandum of Agreement: MOA) จัดตั้ง สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด  ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในครั้งนี้
   สำหรับการดำเนินการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด กำหนดความประสงค์หลักที่จะร่วมมือกันจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" โดยจัดทำหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรม เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการ ให้ความรู้สู่ชุมชน อันจะทำให้ชุมชนและท้องถิ่นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากร เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  และที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการดำเนินงานตามบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ คือเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่พึ่งของชุมชน และมุ่งสู่การเป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (University of WISDOM Bank)" ต่อไป
   การดำเนินการหลังกิจกรรม MOA "ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" จะดำเนินการร่วมกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งกำกับงานและดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้  ซึ่งมี ดร.รุ้งลาวัลย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการฯ และ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลระดับนโยบายต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

การพัฒนาระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ (e-QA YRU) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ ซึ่งมอบหมายให้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำกับงานด้าน ICT และงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการกำหนดนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะเชื่อมโยงฐานข้อมูลขององค์กรทั้งระบบ เพื่อให้เป็นเป็น e-WISDOM ในอนาคต
    การดำเนินการพัฒนา "ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ e-QA" ดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารด้าน ICT (นโยบาย) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายพัฒนาระบบ/โปรแกรมเมอร์) และสำนักงานประกันคุณภาพ และตัวแทนจากส่วนราชการระดับคณะ/สำนัก (ผู้ใช้งาน)
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเน้นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดความต้องการร่วมกันและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ  โดยมอบหมายให้คุณรอปิมิง แมะเราะ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นทีมพัฒนาระบบ และกำหนดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของระบบ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบรวบรวมหลักฐานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556  รวมทั้งระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นผู้กรอกข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (แก้ปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลเกิดความขัดแย้งกัน)  ทั้งนี้เพื่อเพื่อสะดวกในการรวบรวมหลักฐานประกอบการประเมิน การดำเนินการประเมิน และเป็นการประหยัดกระดาษ ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย สามารถทดสอบระบบได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/qa  และ http://eservice.yru.ac.th/qa/?i=34 โดยมีเป้าหมายนำระบบจริงมาใช้งาน โดยจัดอบรมให้แก่ผู้กรอกข้อมูลระดับหลักสูตรในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นี้