วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภฏยะลาเตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน และภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำลังจะดำเนินการขออนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่

1) ปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง
      1.1 ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน 100 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด รองรับจำนวนผู้เรียนคราวละ 1,000 คน
      1.2 ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนมาตรฐาน 200 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด รองรับจำนวนผู้เรียนคราวละ 200 คน
      1.3 ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยายรวม ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ ขนาด 400 ที่นั่งจำนวน 1 ชุด
2) ปรับปรุงอาคารสังคมศาสตร์ 1 หลัง
     2.1 ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยายรวม ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
     2.2 ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ ระบบเสียงและระบบปรับอากาศ 2 ห้อง
     2.3 ชุดกระดานไวท์บอร์ดประจำห้องเรียน 19 ชุด
3) ซ่อมแซมหลังคา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง
4) ซ่อมแซมหลังคา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง
5) ก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคาคลุม (COWER WAY)
6) ก่อสร้างถนนโดยรอบและลานจอดรถโดยรอบอาคารสังคมศาสตร์ และขยายลานจอดรถพื้นที่อื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 3,800 ตารางเมตร
7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องมือศูนย์ฮาลาล 1 แห่ง
8) ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง บนพื้นที่ 24 ตารางเมตร
9) ปรับปรุงเวทีหอประชุมเล็ก
10) ออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา
11) พัฒนาโรงเรียนสาธิต 1 ชุดกิจกรรม

      หากการดำเนินงานในแต่ละโครงการดำเนินงานคืบหน้า จะได้นำผลมารายงานให้ชาว มรย. และชุมชนทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: