วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มอบนโยบายการดำเนินงานด้าน ICT ของสำนักวิทยบริการในอนาคต


ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ (เริ่มวาระวันที่ 26 กันยายน 2556) ให้กำกับและดูแลงานหลักๆ คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และงานด้านการประกันคุณภาพ (สำนักประกันคุณภาพ) ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เชิญคณะผู้บริหารภายในสำนักวิทยฯ ประชุมพร้อมกันเมื่อ 30 กันยายน 2556 โดยเชิญคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณบุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และคุณผ่องผิว อุไรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ คุณวรภัทร สุทธิศรี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานต่างๆ ในสังกัดหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานใน 4 ปี ข้างหน้าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งวางเป้าหมายไว้เพื่อเป็น "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ของรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตด้าน ICT คือ "ผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" เน้นการเป็นหน่วยงานให้บริการเชิงรุก มีเป้าประสงค์ คือ (1) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกระดับ (3) บุคลากรใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ (4) นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-based for Learning) ส่งเสริมอัตลักษณ์ "ก้าวทันไอซีที" (5) มีคลังความีรู้บริการภายใน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ (6) องค์กรพร้อมการเข้าสู่อาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา

สำหรับการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าประสงค์ดังกล่าว มีโครงการหลักๆ ที่รองรับ เพื่อขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของรักษาการแทนอธิการบดี จำนวนกว่า 10 โครงการ ในระยะเวลา 4 ปี เช่น โครงการการจัดหา LED ติดตั้ง 4 มุมเมือง โครงการเคเบิ้ลทีวี มรย. โครงการพัฒนาห้องเรียนน่าเรียน โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นด้าน ICT โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ MIS, DSS โครงการลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โครงการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิวัตน์ (Edutainment) โครงการบริการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook เงินผ่อนให้แก่นักศึกษา โครงการพัฒนาคณาจารย์บุคลากรด้าน ICT โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โครงการจัดตั้งศูนย์อาเชียนศึกษา โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลและฐานข้อมูลออนไลน์สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการบริการฝึกอบรมหลักสูตร ICT เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าแต่ละส่วนได้เตรียมข้อมูลสำหรับไปปรับแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดสงขลา

ไม่มีความคิดเห็น: