วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ความคืบหน้าการสร้างตึก ICT : แหล่งและลานเรียนรู้ 24 ชั่วโมง

        เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจรับฯ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคารไอซีที: ICT)  ประกอบด้วย ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี  ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี  ดร.ศิริชัย นามบุรี  อ.ปรีชา พังสุบรรณ  อ.สกล สมจิตต์  ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยและความคืบหน้าในการก่อสร้างตึก ICT ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งมีแผนการใช้พื้นที่ของอาคาร ได้แก่ ชั้นล่างจัดเป็นลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง  จุด Ont-Stop-Services ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานและลาน ICT เพื่อการเรียนรู้  ชั้น 3-4 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน  ชั้น 5 พื้นที่สำนักงานปฏิบัติการและวิจัยด้าน  ICT  ชั้น 6 เป็นห้องปฏิบัติการฝึกอบรมด้าน ICT ชั้น 7 เป็นห้องประชุมและลานจัดเลี้ยง  ชั้น 8 เป็นพื้นที่ของส่วนให้บริการโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและสำนักงาน (แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ)

       นอกจากนั้น ยังเน้นการจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ ICT  เพื่อส่งเสริมการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย์และบุคลากรให้เกิดความสะดวกต่อไป    ซึ่งนโยบายการใช้ประโยชน์จากอาคาร ICT  จะใช้เป็นสำนักงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในทุกๆ ส่วน  ประกอบด้วย ศูนย์บรรณสารสนเทศ, สำนักงานผู้อำนวยการ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ตามนโยบายของอธิการบดี)  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการให้บริการการเรียนการสอนด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกสาขาวิชา เพื่อบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรด้าน ICT ให้คุ้มค่ามากที่สุด เน้น "รวมบริการ ประสานพันธกิจ"  รวมทั้งเน้นการจัดให้บริการอบรมหลักสูตรด้าน ICT เสริมอัตลักษณ์ "เก่งไอที" ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะครูและบุคลากรหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนโยบายของสำนักวิทยฯ ในอนาคต คือ การจัดหารายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ องค์กรเป็น "ผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" ให้ได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันกำหนดขึ้นใหม่คือ "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ" [ดูภาพ มรย. จากมุมสูงตึก ICT]

ไม่มีความคิดเห็น: