วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเร่งพัฒนา "ห้องเรียนน่าเรียน" สนับสนุนคุณภาพการผลิตบัณฑิต

โครงการ "ห้องเรียนน่าเรียน" นับว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 (ปีงบประมาณ 2558) คือ การเร่งการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็น "ห้องเรียนน่าเรียน" หรือ "ห้องเรียนมาตรฐาน" ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นไปตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีแนวคิดต้องการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการบรรยายหรือภาคทฤษฎีทั้งหมดในทุกอาคารเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมเป็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนที่มีคุณภาพ สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้สอนและผู้เรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วนสำหรับจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบเสียง ระบบภาพ โปรเจคเตอร์และจอภาพ รวมทั้งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเตรียมการการติดตั้งระบบคีย์การ์ด (Key Card) สำหรับการควบคุมการปิด-เปิดระบบไฟฟ้าทุกห้องเรียน ทั้งนี้ เป็นมาตรการประหยัดพลังงานและการสนับสนุนมาตรการลดภาวะโลกร้อนตามนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่ง นับเป็นนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
    สำหรับนโยบายดังกล่าวก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเกือบ 8,000 คน และรองรับการขยายจำนวนการรับนักศึกษาถึง 10,000 คน ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า  ที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเป้าหมายดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนทุกห้องทุกคณะให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2558 นี้ และหลังจากทดลองใช้ห้องเรียนมาตรฐานในระยะหนึ่ง ก็จะมีกระบวนการติดตามประเมินความพึงพอใจในการใช้งานและการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: