วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ศิริชัย นามบุรี ซึ่งรับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ตามนโยบายเพิ่มศักยภาพขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็นมหาวิทยาลัย "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  ของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกินา อาแล และ ผศ.นิชาภัทชรย์ รวิชาติ และคณาจารย์หลักสูตรสาขาทางภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผอ. ปรีชา พังสุบรรณ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก และเป็นหน่วยงานที่กำกับการจัดตั้งในระยะแรก


     สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ให้เกิดผลขึ้นภายในปีการศึกษา 2557 นี้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและอาเซียนศึกษา การให้บริการวิชาการด้านภาษา (อังกฤษ มลายูกลาง ไทย จีน อาหรับ และภาษาในภูมิภาคอาเซียนอื่นๆ ) การจัดหลักสูตรอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้แก่ชุมชน รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนด้านภาษาศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครองและความมั่นคง
          การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป คือการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมดำเนินงาน คณะกรรมการประสานงาน เพื่อศึกษาข้อมูล แนวทาง โครงสร้างองค์กร โดยจัดทำโครงการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา"  รวมทั้งการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ การกำหนดกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  นี้ มติที่ประชุมจัดให้มีสำนักงานประสานงานชั่วคราวที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ  ชั้น 3  (สำนักงานและอาคารถาวรของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จะอยู่ที่ อาคาร ICT ชั้น 7-8 ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ) คาดว่าจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ในปีการศึกษา 2557

 
ตึก ICT

ไม่มีความคิดเห็น: