วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คณะกรรมการ กอข. ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจการสั่งการและปรับเส้นทางเดินเอกสาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กขอ.) ประกอบด้วยรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธาน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการกระจายอำนาจการบริการงาน และการบริหารงานสารบรรณในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานพัสดุ ร่วมให้ข้อมูลประกอบ จากผลการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกาศใช้ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: