ผู้บริหารและภารกิจ

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี หรือ กขอ.  เป็นคณะกรรมการบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมคณะนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน กำกับติดตาม รายงานผลการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  ตามที่ได้เสนอไว้ในการแสดงวิสัยทัศน์ของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ต่อประชาคมชาว มรย.  เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2556   และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2556  (ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี)

คณะกรรมการ กขอ. ดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการ 11 คน ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังมีรายละเอียดในการกำกับดูแลหน่วยงาน/งาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน ๕๙ โครงการ (ตามที่เสนอไว้ในวิสัยทัศน์)  มีรายชื่อคณะกรรมการ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์ และกำกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ   โยธาทิพย์   อธิการบดี (ประธานกรรมการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์    ด่านเดชา   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.ศิริชัย   นามบุรี   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลีรองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบาย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ                                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
7. อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที ขจรกิตติยา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ
9. ดร.กูมัจดี ยามิรูดิงผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์
10. อาจารย์ซอและ เกปันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร ปามุทา   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


1)  ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. สำนักงานเลขานุการ สนอ.
 3. กิจการสภามหาวิทยาลัย
 4. โรงเรียนสาธิต
 5. งานตรวจสอบภายใน
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ "มหาวิทยาลัยคุณภาพและทันสมัยภายใต้อุดมการณ์ราชภัฏ: อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

2) ผศ.สมศักดิ์  ด่านเดชา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. คณะครุศาสตร์
 2. กองกลาง
 3. ประธานกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
 4. กิจการ ก.พ.ต.
 5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 6. โครงการความร่วมมือ มรย. กับ ศธภ.12
 7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
 8. กองทุนพัฒนาบุคลากร
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
 2. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
 • มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1.  ตรวจสุขภาพประจำปี
 2. โลกกว้าง
 3. เร่งรัดปฏิรูปกฎ ระเบียบ
 4. กระจายอำนาจ
 5. มุ่งสู่ตำแหน่งวิชาการและวิชาชีพ


3) ดร.ศิริชัย นามบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประธานกรรมการประจำ) - http://aritc.yru.ac.th 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ประธานกรรมการประจำ) - http://science.yru.ac.th
 3. สำนักงานประกันคุณภาพ - http://president.yru.ac.th/qa 
 4. ศุนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา - http://www.yru.ac.th/clas 
 5. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - http://radio.yru.ac.th 
 6. อื่นๆ ได้แก่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, กิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาระบบการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการสอน
 2. การพัฒนาระบบ MIS
 3. การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง
 4. การพัฒนาห้องเรียน IT 
 5. การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
 6. ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 7. ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กร และประธานยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 •  มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1. เคเบิ้ลทีวี มรย.
 2. LED 4 มุมเมือง
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ลาน ICT
 5. Edutainment
 6. เท่าทัน IT
 7. สถาบันภาษา
 8. ศูนย์อาเซียนศึกษา


4) ผศ.ดร.วรพจน์  แซ่หลี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 1. ห้องเรียนน่าเรียน
 2. ปริญญาเอกใกล้เอื้อม
 3. เปิดกว้างทางการศึกษา
 4. ผลิตครูตามบริบท
 5. ขยายสาธิตสู่ประถมศึกษา
 6. เกษตรก้าวหน้า
 7. วิชาการเพื่อคว้าแชมป์
 8. สถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้


5) ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์
 4. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
 5. ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
 6. สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 2. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
 4. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
 5. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. โครงการพระราชดำริ
 • มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1. พิพิธภัณฑ์ชายแดนใต้
 2. หอศิลป์
 3.  ฉันท์พี่น้อง
 4. ศูนย์ฝึกอบรม
 5. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 6. ศูนย์สันติวิธี
 7. ศูนย์ประสานงานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 8. สถาบันพัฒนาการเมือง
 9. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 10. ราชภัฏยะลา 3
 11. ศิลปวัฒนธรรมนำสันติสุข
 12. YRU Big Band
 13. ยะลาโพล


6) ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบาย

 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. กองนโยบายและแผน
 3. ประธานคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1. คืนสนามฟุตบอล
 2.  Cover Way
 3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
 4. หอพักนักศึกษา
 5. แสวงหา/ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง
 6. หมู่บ้าน มรย.
 7. บริการสะดวก


7) อ.ศตพล  ลูกอินทร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. กองพัฒนานักศึกษา
 2. ศูนย์การศึกษาแม่ลาน
 3. สมาคมศิษย์เก่า
 4. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1. ศูนย์อาหารมาตรฐาน
 2. กีฬาเพื่อคว้าแชมป์
 3. ตลาดนัดนักศึกษา
 4. ลานกีฬา
 5. ธนาคารความดี
 6. ศิษย์เก่าร่วมพัฒนา
 7. คลินิกจัดหางาน
 8. กีฬามวลชนสันติสุข

8) ผศ.ดร.นัทที  ขจรกิตติยา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ
 •  กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
 2. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย.


9)  ดร.กูมัจดี ยามารูดิง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์

 • มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1. โรงแรมน่าพัก
 2. พัฒนาระบบและจัดตั้้งหน่วยงานจัดหารายได้
 3. สหกรณ์สู่นิติบุคคล
 4. ตัวแทนประกัน/จัดทำประกัน
 5. ศูนย์ฮาลาล
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


10)  อาจารย์ซอและ   เกปัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • กำกับดูแลหน่วยงาน/งาน
 1. กองบริการการศึกษา
 • งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาสังคมการเรียนรู้
 2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
 4. การพัฒนาหลักสูตร
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 6. การพัฒนามาตรฐานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 7. การพัฒนาระบบการประเมิน
 8. การจัดการความรู้ (KM)

11) ผศ.ธนากร  ปามุทา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 • มาตรการ/โครงการตามวิสัยทัศน์ (๕๙ โครงการ)
 1. จัดระบบจราจร
 2. รถยนต์เพียงพอ
 3. จัดตั้งหน่วยสวัสดิการ
 4. บุคลากรหรือบุตรเรียนฟรี
 5. คูปองอาหาร

เอกสารอ้างอิง:

ไม่มีความคิดเห็น: