วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เวลา 11.00 น.  ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานโครงการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ประกอบด้วย ผอ.ปรีชา พังสุบรรณ อ.นูรีดา จะปะกียา รองผู้อำนวยการฯ  ผศ.ดร.สุกินา อาแล ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์ภาษา ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ  ประธานกรรมการดำเนินงานอาเซียนศึกษา พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรม พร้อมเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเสนอกรอบวงเงินของบประมาณในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (ระยะเวลาการเสนอและใช้งบประมาณ ปี 2558-2562) การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับผลงานและตัวชี้วัดที่กำหนดที่เน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น
  
     สำหรับวัตถุประสงค์ในการร่วมกันกำหนดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ซึ่งเดิมไม่มีในโครงสร้างของหาวิทยาลัย) ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนคุณภาพการศึกษาในด้านภาษาและอาเซียนศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ "ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ซึ่งเป็นปัญหาในพื้นที่)ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน ภาษาอาหรับ " ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อีกทั้ง ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษายังสามารถเป็นแหล่งบริการชุมชนและบุคลากรองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ในด้านการพัฒนาภาษาและการให้ความรู้เกี่ยวกับปรุะชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: