วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี (กขอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีมติให้รักษาราชการแทนอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 15/2556) เป็นต้นมา โดยการเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภาและประชาคมชาว มรย. ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" 

โดยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม  2) เติมสวัสดิการ 3) สานศักยภาพ และ 4) ทาบชุมชน  มีมาตรการและโครงการสนับสนุนไปสู่เป้าหมาย จำนวน 59 โครงการ  โดยมอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี จำนวน 6 ท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1 ท่าน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
[ดูรายละเอียดโครงการ...]

   

ไม่มีความคิดเห็น: