วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติทดแทนระบบเดิม ของสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ผอ.ปรีชา พังสุบรรณ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอ "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST" โดยคุณเนาวรัตน์ สอิด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงาน ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://www.alist.psu.ac.th)  การประชุมครั้งนี้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดอัตโนมัติเดิม ได้เสนอประเด็นปัญหาของระบบเดิม รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับความสามารถใหม่ของระบบ ALIST ที่จะตอบสนองการทำงานได้ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนักศึกษา กองบริการการศึกษา

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ มีนโยบายในการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยมาใช้แทนระบบเดิม ซึ่งค่อนข้างล้าสมัย ใช้มากว่า 10 ปี และไม่มีการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระบบใหม่จะมีความสามารถเพิ่มเติมหลายด้าน เช่น การรายงานผลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ การรายงานผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ นอกจากนั้น ยังรองรับการใช้ RFID ที่นิยมในปัจจุบัน  ซึ่งจะได้รายงานความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: