About Us

http://admin-yru.blogspot.com เป็นเว็บบล็อกที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารองค์กรช่องทางหนึ่ง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในพื้นที่บริการ เพื่อสร้างความเข้าใจและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งผลการขับเคลื่อนโครงการ ตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ๕๙ โครงการ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ประกอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ก้าวไปสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"
    นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังมีช่องทางหรือเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ "การสื่อสารองค์กร" อีกหลายช่องทาง  ได้แก่

 

ไม่มีความคิดเห็น: