วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ เปิดให้บริการ ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหญ่


     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และงานพัฒนาระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศเปิด ลาน ICT  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหญ่ โดยเปิดให้บริการสัญญาณ  Wifi ถึงเวลา 24.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  โดยการใช้บริการดังกล่าวให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้1. ให้นำคอมพิวเตอร์ Notebook, Netbook หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ เช่น Smart Phone, Tablet ไปลงทะเบียนการใช้บริการกับฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 เฉพาะอุปกรณ์ของตนเองเท่านั้น คนละไม่เกิน 2 อุปกรณ์ (หากมีความจำเป็นต้องการใช้มากกว่า 2 อุปกรณ์ สามารถยื่นคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษได้)

2. เพื่อความเป็นระเบียบห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะและเก้าอี้ที่จัดไว้ให้ และให้นักศึกษานำปลั๊กไฟมาเอง เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

3. การใช้บริการห้องน้ำ ให้นักศึกษาใช้ห้องน้ำที่หอประชุมปีกซ้าย

4. การจอดรถจักรยานยนต์ ให้จอดบริเวณที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกำหนดให้เท่านั้น บริเวณถนนคอนกรีตรอบๆ ปีกหอประชุมหลังเล็กเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ

5. หลังจากใช้บริการแล้ว ให้ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหารไว้บนโต๊ะและที่พื้นหอประชุม (มีกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้บริการตลอดเวลา)

6. ห้ามนำบุคคลภายนอกมาใช้บริการ หากตรวจสอบพบ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้บริการเป็นรายกรณีไป

    เพื่อความเรียบร้อยและความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนที่มาใช้บริการปฏิบัติตนตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด  ทั้งนี้ จะได้มีการประเมินผลการใช้บริการเป็นระยะๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: