WISDOM YRU

กรอบแนวคิด University of WISDOM Bank ในการนำเสนอวิสัยทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
หมายเหตุ: 

มีการปรับข้อความวิสัยทัศน์  "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" หรือ University of WISDOM Bank  ภาษาอังกฤษใช้คำว่า The WISDOM Bank University เพื่อให้การสื่อความหมายของตัวย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับปรับเนื้อหาของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวการประชุมปรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 24-26 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา