วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรแบบครบวงจร

ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการฯ และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (แผนยุทธศาสตร์)  ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.สมภพ เภาทอง  บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรในครั้งนี้ด้วย

    สำหรับการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณศิริวิช  ดโนทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จึงนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร หรือวิเคราะห์ SWOT  เพื่อนำจุดแข็งและโอกาสมากำหนดวิสัยทัศน์   การกำหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์   การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ  นอกจากนั้น ยังร่วมกันพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ หรือ Strategy Map ที่อาศัยหลักการของ BSC (Balance Score Card) มาเป็นแนวทาง กำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเฉพาะโครงการที่พัฒนางานประจำและโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการทั้งในบทบาทเจ้าของโครงการ (Owner: O )  หรือผู้ร่วม ผู้สนับสนุนโครงการ (Support: S)  ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะบุคลากร ที่จะนำมาใช้ในสำนักวิทยบริการฯ ในอนาคต
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ คือ  "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ"  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ การเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับพันธกิจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  นอกจากนั้น ยังสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น คือ  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายในอนาคตต้องการเป็น "องค์กรต้นแบบคุณภาพ" ให้กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (University of WISDOM Bank)" โปรดติดตามผลการดำเนินงานโครงการๆ ตามกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายต่อไป [ภาพเพิ่มเติม...]

ไม่มีความคิดเห็น: