วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: โครงการพัฒนาทางเดินมีหลังคาคลุมรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน "โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Way) ทางเดินเท้า" เพื่อเชื่อมทางเดินเท้ารอบๆ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ประมาณ 110 ไร่ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ และใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยสะดวกสบายและไม่โดนแดดโดนฝน

    นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ยังเป็นการส่งเสริม "โครงการจอดรถเดินเรียน" ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ซึ่งต้องการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University และยังเป็นการสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน การออกกำลังกาย และปลูกฝังลักษณะนิสัยความมีวินัย จิตอาสาเสียสละให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการก่อสร้าง Cover Way ดังกล่าว จะแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน จะได้นำความก้าวหน้ามารายงานชาว มรย. ในโอกาสต่อไปไม่มีความคิดเห็น: