วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลและกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       นโยบายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้พัฒนาระบบบริหารบุคคล ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสวัสดิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้วนี้ ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ได้มอบหมายให้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการประชุมกลุ่มย่อยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารพัสดุและงานอาคารสถานที่  โดยข้อเสนอแนะในที่ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติอื่นๆ ร่วมกับพนักงานมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นควรเชิญประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้ารับทราบข้อมูลพร้อมกัน เพื่อให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจตรงกันอีกครั้งหนึ่ง
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม   ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 -12.30 น. คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ได้เชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน  งานการเจ้าหน้าที่  งานการคลัง สำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  โดยที่ประชุมมีมติให้ 4 คณะ เสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะละ 1 คน และหน่วยงานเทียบเท่าคณะได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมเป็นกรรมการหน่วยงานละ 1 คน โดยการได้มาซึ่งชื่อตัวแทนเน้นให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้บันทึกข้อความขอแจ้งรายชื่อภายในสัปดาห์นี้

   โดยกรรมการร่วมชุดนี้ จะมีหน้าที่ร่วมกันในการศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป รวมทั้งเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ก.พ.ม. รวมถึงเสนอแต่งตั้งอนุกรรมดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1 ความคิดเห็น:

sunshine กล่าวว่า...

ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา อ.ศฤงคาร กิติวินิต อ.สวพร จันทร์สกุล อ.รุซณี ซูสารอ อ.พอหทัย ซุ่นสั้น อ.จารุณี วิจิตรพงษ์ และ คุณกิตติคุณ พงษ์เพ็ชร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีฯ ประธาน ทบม. ให้ดำเนินการออกแบบเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและยกร่างข้อบังคับ ซึ่งได้กำลังดำเนินการโดยเร่งด่วน คาดว่าจะสามารถใช้ได้ทันในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป