วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้าน ICT Exit-Exam ด้วยระบบ e-Testing: แนวคิดการพัฒนาจากการศึกษาดูงานที่ ม.แม่โจ้

จากประสบการณ์การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้าน ICT ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานให้บริการแบบรวมศูนย์ โดยให้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น บริการวิชาการด้าน ICT เพื่อจัดหารายได้ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
     หน่วยงานที่น่าสนใจคือ ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Testing  ให้บริการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้าน ICT แก่นักศึกษา เพื่อรับรองคุณสมบัติก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมให้ในกรณีไม่ผ่านการทดสอบ  ซึ่งนับเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ "เก่งไอที" ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในปี 2557 จะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา พัฒนาคลังข้อสอบ จัดสอบวัดมาตรฐาน ด้าน ICT และนำผลการสอบไปประกอบผลการสำเร็จการศึกษาต่อไป (โดยจัดทำเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป)  หากดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ นักศึกษาตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งน่าจะส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณลักษณะ "เก่งไอที" มากขึ้นในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น: