วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขับเคลื่อนโครงการ "ธนาคารความดี" ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต "จิตอาสา สู้งาน"

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Student Union โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากร พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะ และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์กองบริการการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ "ธนาคารความดี" ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มรย. ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งเสริมให้เป็นคนดี โดยเฉพาะการด้าน "จิตอาสา สู้งาน"  ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 หลักสูตร รวม 80 ชั่วโมง เพื่อเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนหรือเสริมอาชีพหลักต่อไปในอนาคต
   ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รายงาน (Transcript) ความดีอีก 1 ใบ เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ต้องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีในอนาคต และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาของ สมศ.รอบสี่วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) จัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนการสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อันทรงคุณค่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยทำบันทึกข้อความร่วมมือ (MoU) จัดตั้ง “ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ หนังสือ ตำรา วารสาร เอกสารวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิชาการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะตั้งศูนย์หนังสือฯ บริเวณชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเริ่มเปิดให้บริการ (Soft Opening) อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป โดยจะเปิดศูนย์หนังสืออย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 กันยายน 2557 นี้

      สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ พลตรีปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรีวัฒนชัย ประสานเกษม เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย สำนักวิทยบริการฯ ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินงานศูนย์หนังสือ จะรายงานความคืบหน้าในโอกาสต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สวท.ขับเคลื่อนการพัฒนา “ลานปัญญาภิรมย์” ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา มรย.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ร่วมประชุม ณ ห้อง American Corner ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการและร่างต้นแบบ (Prototype) การปรับปรุงสำนักวิทยบริการฯ บริเวณชั้น 1 เพื่อเปิดประตูเชื่อมต่อกับ ลาน ICT และบริเวณที่ตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็น “ลานปัญญาภิรมย์ (Edutainment Zone)” สนับสนุนการเรียนรู้และความบันเทิงยุคใหม่ที่เน้นการใช้ ICT เป็นเครื่องมือ ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ ทันสมัย บริการครบวงจร และให้อิสระแก่ผู้ใช้เลือกใช้บริการได้ตามสะดวกตลอดเวลา รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมเป็นสถานที่พักผ่อนและที่รอเรียนไปด้วย ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพและมีเพียงพอ คาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการพัฒนา "ลานปัญญาภิรมย์" ได้ในปีงบประมาณ 2558 นี้

.
.