วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และระบบ MIS

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เวลา 10.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบครบวงจรของสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ผ่านมา  ผลการจัดทำแผนกลยุทธ์จะได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นต้นแบบหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป  ขอให้กำลังใจทีมงาน ผอ.ปรีชา พังสุบรรณ และทีมงานสำนักวิทยบริการฯ ทุกๆ ท่าน

   นอกจากนั้น ยังได้ประชุมร่วมกันกับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้" ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ผลการดำเนินงานจะรายงานตามโครงการจะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: