วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมเปิดรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะขยายการศึกษาโดยการเปิดระดับประถมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2557 จะเปิดชั้น ป.1 โดยจะรับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 36 คน

      สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรการสอนครั้งนี้ จะใช้หลักสูตรแกนกลางของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก และมีรายวิชาเพิ่ม โดยเน้นทางภาษาเป็นหลัก ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูและภาษาจีน ซึ่งหลักสูตรและแผนการรับนักเรียนได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
      ในระยะแรกของการจัดการเรียนการสอนจะปรับใช้ห้องเรียนชั้นล่างของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกับโรงเรียนสาธิต เป็นห้องเรียนไปก่อน โดยในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับการขยายเปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: