วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มรย. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความสันติสุขในพื้นที่

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 คณะกรรมการตรวจรับแบบอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อใช้แบบแปลนและงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบเสนอของบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาบริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการเดิม (ตรงข้ามกับสถาบันการพลศึกษายะลา ด้านนอกรั้ว) เพื่อให้เป็นหอพักที่ทันสมัย รองรับนักศึกษาจำนวนประมาณ 2,000 คน สำหรับสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคุณภาพอย่างครบวงจร ทั้งสถานที่เรียน ที่พักอาศัย การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบริการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นโครงการเด่นในวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ และคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
      เดิมมหาวิทยาลัยฯ มีหอพักนักศึกษาขนาดเล็กอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเพียง 3 หลัง สามารถรองรับนักศึกษาได้เพียง 100-150 คนเท่านั้น ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่นักศึกษา โครงการเสนอขอก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
   การดำเนินการในขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการยื่นแบบก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมเสนอของบประมาณแผ่นดินสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งควบคุมและกำกับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงการนี้ ก็จะเป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตของ มรย. โดยเฉพาะบัณฑิตในสาขาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ซึ่งเมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ก็จะประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ผลการพัฒนาในโครงการนี้จะทำให้การศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและยั่งยืน สร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไปวันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมฉันท์พี่น้อง: "สังสรรค์ มรย. บานฉ่ำ สุขหรรษา" ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2558 ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ได้จัดขึ้นทุกปี โดยปี 2558 นี้ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดงานภายใต้หัวข้อ "สังสรรค์ มรย. บานฉ่ำ สุขหรรษา" โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ หลังจากนั้นพี่น้อง ชาว มรย. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
    สำหรับในช่วงภาคกลางคืน มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่าง "ฉันท์พี่น้อง" ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ โดยมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจากส่วนราชการภายในทั้ง 7 ส่วนราชการ รวมทั้งกิจกรรมการจับรางวัลของขวัญ การแจกทองคำมีมูลค่าจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโบนัสและเป็นสินน้ำใจจากคณะผู้บริหารทุกระดับ ทั้งผู้บริหารสูงของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ สนอ. คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกองและหัวหน้างาน ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในองค์กร ร่วมกันพัฒนา มรย. ให้เป็น "องค์กรแห่งความสุข" ของพี่น้องชาว มรย. หรือลูก "จันทน์กะพ้อ" ทุกคนต่อไป


...


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเร่งพัฒนา "ห้องเรียนน่าเรียน" สนับสนุนคุณภาพการผลิตบัณฑิต

โครงการ "ห้องเรียนน่าเรียน" นับว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 (ปีงบประมาณ 2558) คือ การเร่งการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็น "ห้องเรียนน่าเรียน" หรือ "ห้องเรียนมาตรฐาน" ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นไปตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีแนวคิดต้องการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการบรรยายหรือภาคทฤษฎีทั้งหมดในทุกอาคารเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมเป็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนที่มีคุณภาพ สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้สอนและผู้เรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วนสำหรับจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบเสียง ระบบภาพ โปรเจคเตอร์และจอภาพ รวมทั้งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเตรียมการการติดตั้งระบบคีย์การ์ด (Key Card) สำหรับการควบคุมการปิด-เปิดระบบไฟฟ้าทุกห้องเรียน ทั้งนี้ เป็นมาตรการประหยัดพลังงานและการสนับสนุนมาตรการลดภาวะโลกร้อนตามนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่ง นับเป็นนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
    สำหรับนโยบายดังกล่าวก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเกือบ 8,000 คน และรองรับการขยายจำนวนการรับนักศึกษาถึง 10,000 คน ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้า  ที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเป้าหมายดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนทุกห้องทุกคณะให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2558 นี้ และหลังจากทดลองใช้ห้องเรียนมาตรฐานในระยะหนึ่ง ก็จะมีกระบวนการติดตามประเมินความพึงพอใจในการใช้งานและการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานต่อไป