วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร: กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำปี พ.ศ. 2558

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ทั้ง 7 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yru.ac.th) สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (http://research.yru.ac.th) คณะครุศาสตร์ (http://edu.yru.ac.th) คณะวิทยาการจัดการ (http://business.yru.ac.th) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://human.yru.ac.th)
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะกรรมการทั้งจากผู้แทนสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ประกอบด้วย 1) นายเดชรัตน์ สิมศิริ  2) ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ 3) ผศ.ดร.สุนทร จันทนนท์ 4) นายสุชาติ อนันตะ 5) นายนุมิ มะกาเจ 6) ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา และ 7) ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ และ 8) รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต ซึ่งการประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล การประเมินผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และการศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการประเมินเบื้องต้น พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน รวมถึงคณะผู้บริหาร จะได้นำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไปวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาคเรียนที่ 2/2558: ผลงานและแนวนโยบายพัฒนาตามวิสัยทัศน์องค์กร

[ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม...] [สไลด์ประกอบ การประชุม ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กว่า 500 คน ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสรรเสริญ (ชั้น 4) คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธาน และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่เป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัย "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในด้านหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของจังหวัดชายแดนใต้ ผลิตบัณฑิต "ทำงานได้ ทำงานเป็น ทำงานดี" ออกไปรับใช้ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ เป็นพลโลกที่ดี โดยมีอัตลักษณ์ของ มรย.ที่แตกต่างจากบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใช้จุดแข็งของพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่สากลตามอัตลักษณ์ของ มรย.


   สำหรับโครงการและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่านมาและในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  รวมทั้งนโยบายและโครงการที่กำลังดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) นี้ ดังรายละเอียดเอกสารนำเสนอ [ดูรายละเอียด]
   นอกจากนั้น อธิการบดี ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การตั้ง "ทีมร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา" หรือเรียกว่า YRU Core Team ซึ่งมีทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากทุกส่วนราชการภายใน ทุกช่วงอายุ มาร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ที่กำลังดำเนินการยกร่างในขณะนี้ โดยท่านอธิการเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนไปพร้อมพร้อมๆ กัน โดยทุกคนมีส่วนร่วม
   ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
  • ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://ict-bl.blogspot.com) นำเสนอผลการดำเนินงานด้านไอซีทีและการพัฒนาหน่วยงานในกำกับที่เน้นคุณภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการพัฒนาไอซีทีของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2 ประการ คือ 1) การใช้ไอซีทีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร 2) การใช้ไอซีทีนำองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ รวมทั้งมองถึงอนาคตที่ต้องเน้นการพัฒนา Green ICT และการมุ่งสู่มาตรฐานองค์กรแนวปฏิบัติที่ดี การขอรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก เช่น TQA, ISO เป็นต้น  [เอกสารประกอบ...]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้บดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำเสนอข้อมูลสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับรู้และรับทราบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร การวางแผนในการบริหารหน่วยงาน เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้านรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบุคคลากรและหน่วยงานภายใน แนวทางการบริหารองค์กรตามระเบียบงานสารบรรณ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องเร่งรัดให้อาจารย์จัดทำผลงานวิชาการ ทั้งเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตำรา บทความวิจัย เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งเน้นย้ำหลักเกณฑ์ใหม่ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.ประกาศใช้
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งโลกภายนอกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อหลักสูตร รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรฐาน ISED 2013 


       ในช่วงท้ายของกิจกรรมประชุม มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการซักถามและการตอบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจแลกเปลี่ยนในเรื่อง การบริหารและแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ การพัฒนาคณะใหม่ตามความต้องการของสังคม  ความชัดเจนของการนำองค์กรไปสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและการร่างแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ มรย. สู่ความเป็นเลิศ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) เราชาว จันทน์กะพ้อ รวมพลัง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองนโยบายและแผน ทั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะและส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งสมาชิก YRU Core Team (ทีมร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา) จำนวน 81 คน ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2559 และจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี  ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 4 วัน ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้เกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้มุมมอง แง่คิด สำหรับการปรับทิศทาง (Reprofiling) การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคต วิทยากรได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประธานกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) และ คุณสุพจน์ อาวาส อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารสถาบันและธุรกิจการเงิน ธุรกิจชุมชน รวมทั้ง การดูแลกองทุนพัฒนาชุมชนต่างๆ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร


     กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เน้นการทบทวนความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดระยะการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ พร้อมกับการทบทวนผลการดำเนินงานจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยรายงานให้ที่ประชุมเห็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นข้อมูลและสารสนเทศประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาโครงการเร่งด่วนที่สำคัญ และสามารถดำเนินการและเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ภายใน 1 ปีงบประมาณ โดยใช้งบยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะต้องร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องของคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์กรให้มีมาตรฐาน กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามความสำคัญของปัญหา ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาระบบส่งเสริมการทำผลงานวิชาการและงานวิจัย 3) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  4) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และ 5) การพัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจร ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอร่างโครงการและกิจกรรม พร้อมงบประมาณ และพร้อมจะเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยกระบวนการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ จะให้ YRU Core Team มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบจาก YRU Core Team และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบความก้าวหน้าตามลำดับต่อไป
     สำหรับ กิจกรรมในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 เน้นการทบทวนสถานะของ มรย. จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ของมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำเสนอข้อมูลสถานะปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร นักศึกษา การบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช และคุณสุพจน์ อาวาส ยังร่วมเป็นวิทยากรให้แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 10-15 ปีในอนาคต ที่ต้องเน้นการพิจารณาและติดตามการปรับเปลี่ยนจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เน้นความต้องการใช้บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตจริงๆ โดยเฉพาะการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาพสังคม เศรษฐกิจของไทยและประเทศในอาเซียน รวมถึงสถานการณ์ของโลกด้วย ซึ่งจะมีผลกระทบที่สำคัญมากๆ ต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่อย่างแน่นอน คือ ต้องเน้นการมองจากภายนอกเข้าสู่ภายใน (Outside-In) คือ มองปัจจัยและบริบทภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรและองค์กรเป็นหลัก โดยใช้ความได้เปรียบ ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ของ มรย.เป็นฐานคิด    
       นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ได้นำเสนอกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย จะต้องเน้นปรัชญา "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอนหรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเด่นสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยพิจารณาจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ อาจกำหนดทิศทางพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศให้อยู่ในกลุ่ม (Cluster) หลักๆ นำร่องก่อน ซึ่งในกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายได้แบ่งตามคณะ เลือกหลักสูตรเด่นอยู่ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์เน้นกลุ่มเชี่ยวชาญผลิตครู เน้นสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  และสาขาภาษามลายูกลาง สร้างจุดเด่นคือ "เก่งวิธีสอน"  2) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เน้นสาขาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล สาขาการบริบาลผู้สูงอายุ สาขาพลังงานทดแทน 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ภาษามลายูกลาง ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ศิลปะและวัฒนธรรมชายแดนใต้ และ 4) คณะวิทยาการจัดการ เน้นสาขาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรจะใช้ความเก่ง จุดแข็ง และความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และเน้นตอบโจทย์แก้ปัญหาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ  ส่วน คุณสุพจน์ อาวาส ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ควรเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสู้งาน เก่งคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดเวลา และบัณฑิตควรมีฐานคิดเชิงธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการในทุกหลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานเป็นตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา โดยสร้างผลิตภัณฑ์ของ มรย.ร่วมกับชุมชน
     ผลจากการจัดโครงการและกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ คณะผู้บริหารและผู้เข้าประชุมต่างได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากภายนอก ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องเร่งทบทวนและกำหนดทิศทาง รวมทั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 10-15 ปี ข้างหน้าให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปสู่การเป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" อย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นได้และสามารถพัฒนาไปสู่สากลโดยอาศัยอัตลักษณ์ของ มรย.เอง การผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ ทำงานเป็น เก่งชุมชนเป็นที่ยอมรับของสังคม  มหาวิทยาลัยฯ มีองค์ความรู้และมีนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อนำไปบริการชุมชน แก้ไขปัญหาในพื้นที่จนสามารถยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตชุมชนได้ รวมทั้ง การพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบคุณภาพการให้บริการ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสังคมสันติสุขในพื้นที่  ซึ่งแนวคิดที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ จะได้นำไปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 15 ปี ในกิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งต่อไป

.


[ดูภาพเพิ่มเติม... 22 ธ.ค. 58 | 21 ธ.ค. 58 | 20 ธ.ค. 58 | 19 ธ.ค. 58 ]
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: http://km-yru.blogspot.com/2016/01/15.html