สารจันทน์กะพ้อ


สารจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสารประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่มายาวนานกว่า 15 ปี มีพัฒนาการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและเนื้อหามาเป็นระยะ รวมทั้งฉบับที่ 163 ประจำเดือนมีนาคม 2557 นี้ด้วย
    การเผยแพร่สารจันทน์กะพ้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน แนวคิดการดำเนินงาน ผลงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานในสังกัด ที่ร่วมกันขับเคลื่อนทั้งเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น ดำเนินกิจการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: