วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คุยกับอธิการบดี (16 พ.ย. 56)

สวัสดีชาว มรย. ที่รักทุกคน

 หลังจากได้เปิดเทอม 2/2556 มาสองสัปดาห์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจน ทั้งการย้ายสำนักงานคณะไปตึกใหม่ทั้งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นช่วงของการดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้สถานที่ทำงานของอาจารย์และบุคลากรมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป ขณะเดียวกัน ในเทอมนี้ได้มีการจัดระบบจราจรซึ่งเป็นหนึ่งใน วิสัยทัศน์ 59 โครงการ และก่อนปีใหม่เราจะมีจอ LED ขนาด 3x4 เมตร เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การปรับปรุงหอประชุมเล็กให้มีระบบแสง สี เสียงที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เกี่ยวกับการจอดรถและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยของเรา


        สำหรับข่าวดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบ คือ โครงการต่างๆ ที่พวกเราชาว มรย.คิดไว้สำหรับการพัฒนา มหาวิทยาลัยของเรานั้น ทางมหาวิทยาลัยได้รับการแจ้งข่าวสารผ่านทางกองนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยให้เสนอกรอบวงเงินปีละประมาณ 200 ล้านบาท ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเสนอโครงการ ตัวชี้วัดและงบประมาณสำหรับพัฒนาองค์กรตนเองไปสู่เป้าหมายและมาตรฐานที่วางไว้ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งผมได้เคยประกาศไว้ในการแสดงวิสัยทัศน์ 59 โครงการ ทำให้โครงการต่างๆที่เคยประกาศไว้สามารถดำเนินการผ่านทางโครงการดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น
     สำหรับสิ่งที่จะแจ้งให้เราชาว มรย.ทุกคนได้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ 59 โครงการซึ่งผมได้เคยประกาศไว้ อาทิเช่น โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล วงเงินงบประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานเร็วๆนี้ โครงการกระจายอำนาจ ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงการมอบอำนาจไปแล้ว โครงการสาธิตสู่ประถม สถาบันศูนย์ภาษา โครงการกีฬาคว้าแชมป์ โครงการยะลาโพล โครงการจัดหารายได้ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดำเนินการไปแล้ว และแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้พวกเราชาว มรย.ได้ทราบในลำดับต่อไป
    ทั้งนี้ การบริหารจัดการดังกล่าวทุกอย่างของผม อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยคลังปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

                         ด้วยรักและปราถนาดี
                   ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์
          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
ที่มา: สารจันทน์กะพ้อ ปีที่ 15 ฉบับที่ 157 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น: