วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้าน ICT Exit-Exam ด้วยระบบ e-Testing: แนวคิดการพัฒนาจากการศึกษาดูงานที่ ม.แม่โจ้

จากประสบการณ์การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้าน ICT ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานให้บริการแบบรวมศูนย์ โดยให้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น บริการวิชาการด้าน ICT เพื่อจัดหารายได้ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
     หน่วยงานที่น่าสนใจคือ ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Testing  ให้บริการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้าน ICT แก่นักศึกษา เพื่อรับรองคุณสมบัติก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมให้ในกรณีไม่ผ่านการทดสอบ  ซึ่งนับเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ "เก่งไอที" ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในปี 2557 จะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา พัฒนาคลังข้อสอบ จัดสอบวัดมาตรฐาน ด้าน ICT และนำผลการสอบไปประกอบผลการสำเร็จการศึกษาต่อไป (โดยจัดทำเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป)  หากดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ นักศึกษาตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน ICT ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งน่าจะส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณลักษณะ "เก่งไอที" มากขึ้นในอนาคต

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ความคืบหน้าการสร้างตึก ICT : แหล่งและลานเรียนรู้ 24 ชั่วโมง

        เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจรับฯ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคารไอซีที: ICT)  ประกอบด้วย ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี  ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี  ดร.ศิริชัย นามบุรี  อ.ปรีชา พังสุบรรณ  อ.สกล สมจิตต์  ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยและความคืบหน้าในการก่อสร้างตึก ICT ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งมีแผนการใช้พื้นที่ของอาคาร ได้แก่ ชั้นล่างจัดเป็นลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง  จุด Ont-Stop-Services ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานและลาน ICT เพื่อการเรียนรู้  ชั้น 3-4 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน  ชั้น 5 พื้นที่สำนักงานปฏิบัติการและวิจัยด้าน  ICT  ชั้น 6 เป็นห้องปฏิบัติการฝึกอบรมด้าน ICT ชั้น 7 เป็นห้องประชุมและลานจัดเลี้ยง  ชั้น 8 เป็นพื้นที่ของส่วนให้บริการโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและสำนักงาน (แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ)

       นอกจากนั้น ยังเน้นการจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ ICT  เพื่อส่งเสริมการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณาจารย์และบุคลากรให้เกิดความสะดวกต่อไป    ซึ่งนโยบายการใช้ประโยชน์จากอาคาร ICT  จะใช้เป็นสำนักงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในทุกๆ ส่วน  ประกอบด้วย ศูนย์บรรณสารสนเทศ, สำนักงานผู้อำนวยการ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ตามนโยบายของอธิการบดี)  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการให้บริการการเรียนการสอนด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกสาขาวิชา เพื่อบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรด้าน ICT ให้คุ้มค่ามากที่สุด เน้น "รวมบริการ ประสานพันธกิจ"  รวมทั้งเน้นการจัดให้บริการอบรมหลักสูตรด้าน ICT เสริมอัตลักษณ์ "เก่งไอที" ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะครูและบุคลากรหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนโยบายของสำนักวิทยฯ ในอนาคต คือ การจัดหารายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ องค์กรเป็น "ผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" ให้ได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันกำหนดขึ้นใหม่คือ "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ" [ดูภาพ มรย. จากมุมสูงตึก ICT]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรแบบครบวงจร

ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการฯ และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (แผนยุทธศาสตร์)  ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.สมภพ เภาทอง  บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรในครั้งนี้ด้วย

    สำหรับการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณศิริวิช  ดโนทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จึงนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร หรือวิเคราะห์ SWOT  เพื่อนำจุดแข็งและโอกาสมากำหนดวิสัยทัศน์   การกำหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์   การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ  นอกจากนั้น ยังร่วมกันพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ หรือ Strategy Map ที่อาศัยหลักการของ BSC (Balance Score Card) มาเป็นแนวทาง กำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเฉพาะโครงการที่พัฒนางานประจำและโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโครงการทั้งในบทบาทเจ้าของโครงการ (Owner: O )  หรือผู้ร่วม ผู้สนับสนุนโครงการ (Support: S)  ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะบุคลากร ที่จะนำมาใช้ในสำนักวิทยบริการฯ ในอนาคต
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ คือ  "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ"  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ การเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับพันธกิจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  นอกจากนั้น ยังสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น คือ  การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายในอนาคตต้องการเป็น "องค์กรต้นแบบคุณภาพ" ให้กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (University of WISDOM Bank)" โปรดติดตามผลการดำเนินงานโครงการๆ ตามกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายต่อไป [ภาพเพิ่มเติม...]

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มอบนโยบายการดำเนินงานด้าน ICT ของสำนักวิทยบริการในอนาคต


ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ (เริ่มวาระวันที่ 26 กันยายน 2556) ให้กำกับและดูแลงานหลักๆ คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และงานด้านการประกันคุณภาพ (สำนักประกันคุณภาพ) ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เชิญคณะผู้บริหารภายในสำนักวิทยฯ ประชุมพร้อมกันเมื่อ 30 กันยายน 2556 โดยเชิญคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณบุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และคุณผ่องผิว อุไรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ คุณวรภัทร สุทธิศรี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานต่างๆ ในสังกัดหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานใน 4 ปี ข้างหน้าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งวางเป้าหมายไว้เพื่อเป็น "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ของรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตด้าน ICT คือ "ผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" เน้นการเป็นหน่วยงานให้บริการเชิงรุก มีเป้าประสงค์ คือ (1) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้นำด้าน ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกระดับ (3) บุคลากรใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ (4) นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-based for Learning) ส่งเสริมอัตลักษณ์ "ก้าวทันไอซีที" (5) มีคลังความีรู้บริการภายใน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ (6) องค์กรพร้อมการเข้าสู่อาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา

สำหรับการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าประสงค์ดังกล่าว มีโครงการหลักๆ ที่รองรับ เพื่อขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของรักษาการแทนอธิการบดี จำนวนกว่า 10 โครงการ ในระยะเวลา 4 ปี เช่น โครงการการจัดหา LED ติดตั้ง 4 มุมเมือง โครงการเคเบิ้ลทีวี มรย. โครงการพัฒนาห้องเรียนน่าเรียน โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นด้าน ICT โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ MIS, DSS โครงการลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง โครงการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิวัตน์ (Edutainment) โครงการบริการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook เงินผ่อนให้แก่นักศึกษา โครงการพัฒนาคณาจารย์บุคลากรด้าน ICT โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โครงการจัดตั้งศูนย์อาเชียนศึกษา โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลและฐานข้อมูลออนไลน์สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการบริการฝึกอบรมหลักสูตร ICT เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าแต่ละส่วนได้เตรียมข้อมูลสำหรับไปปรับแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี (กขอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีมติให้รักษาราชการแทนอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 15/2556) เป็นต้นมา โดยการเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภาและประชาคมชาว มรย. ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" 

โดยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม  2) เติมสวัสดิการ 3) สานศักยภาพ และ 4) ทาบชุมชน  มีมาตรการและโครงการสนับสนุนไปสู่เป้าหมาย จำนวน 59 โครงการ  โดยมอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี จำนวน 6 ท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1 ท่าน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
[ดูรายละเอียดโครงการ...]