วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ ๒

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  เวลา 14.00-16.00 น.   ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และคุณธนภัทร นาคิน พร้อม อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ตัวแทนจากคณะต่างๆ รวมทั้ง อ.นิมารูนี หะยีวาเงาะ ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ)  เข้าร่วมประชุมเพื่อหารับทราบนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งอย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้ อาจารย์ร้อยละ ๕๐ (จากจำนวน 296 คน) มีรายวิชาสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง มติทีประชุมที่สำคัญให้มีมาตรการดังนี้ ได้แก่
  • เสนอมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งชัดเจน ผลการสอนให้เชื่อมโยงกับ KPI ผลการปฏิบัติงานสอน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีประกาศหรือกฎระเบียบรองรับการดำเนินงาน
  • ตั้งศูนย์ "อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT"  เป็นศูนย์เฉพาะกิจขับเคลื่อนอีเลิร์นนิ่งขึ้นที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 พร้อมให้บริการทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีบุคลากรประจำ ๒ คน คือ คุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และคุณธนภัทร นาคิน จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  • พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล (http://aritc.yru.ac.th/elearning
  • ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของศูนย์อีเลิร์นนิ่งอย่างต่อเนื่องในสื่อทุกประเภท ทั้งแผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook  สถานีวิทยุ เป็นต้น
  • มีหลักสูตรอบรมผู้สอนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ประเมินผลและมอบเกียรติบัตร) โดยยึดรูปแบบการอบรมอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจน
  • พัฒนาคู่มือวิทยากร คู่มือผู้สอน และคู่มือผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง
  • มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัย
  • การปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายบริการอีเลิร์นนิ่งให้ใช้ร่วมกัน
  • แต่ละคณะร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัด โดยกำหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องส่งผู้สอนเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  • กำหนดให้ผู้สอนนำผลคะแนนจากระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้ในการวัดผลในรายวิชา  อย่างน้อย ๑๐%
    ผลการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ จะได้นำเสนอให้มหาวิทยาลัยและคณะหาแนวทางสนับสนุนให้สามารถดำเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป สำหรับการจัดอบรมผู้สอน โดยจะสำรวจความต้องการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และประเมินภาพรวมตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ประมาณ เดือนเมษายน  ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น: