วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

พิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดศูนย์หนังสืออย่างเป็นทางการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหารส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก ได้แก่ พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน
   การดำเนินการจัดตั้งศูนย์หนังสือครั้งนี้เป็นวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานและดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย          
      สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ เพื่อให้ศูนย์หนังสือแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสาร ตำรา หนังสือของคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งของคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้บริการจัดหาหนังสือตำรา เอกสารวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก จากทุกสำนักพิมพ์ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์หนังสือดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างบรรยากาศวิชาการให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้กับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้
      ขอขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกสื่อทุกช่องทาง ที่กรุณาให้เกียรตินำเสนอข่าวและสนับสนุนกิจกรรมการเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: