วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

การขับเคลื่่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2558

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมร่วมกับ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมจัดทำแผน โครงการ และกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารของคณะผู้บริหารในด้าน "การพัฒนาระบบเทคโนสารสนเทศ" ที่มุ่งเน้นนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหาร สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งผ่านมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

   นโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่สำคัญและตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย พัฒนาโดยทีมงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ   โดยเน้นการพัฒนาเป็น 3 ระยะในแต่ละระบบ ระยะละ 1 ปี โดยระยะแรกในปี 2558 เน้นที่ตรงกับความต้องการเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่

1. ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ (e-QA: http://eservice.yru.ac.th/qa) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากปี พ.ศ. 2557 ที่พัฒนารองรับการเก็บหลักฐานการประเมินในระดับหลักสูตร และเน้นการรวบรวมสารสนเทศจากทุกระบบในมหาวิทยาลัย นำเสนอเป็นภาพรวมสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

2. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HR: http://account.yru.ac.th/hr )  พัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาระบบเพื่อนำเสนอสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้สารสนเทศทั่วไป และนำไปใช้กับงานประกันคุณภาพภายในได้ในอนาคต

3. ระบบสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพรายบุคคล (e-Performance)  เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบ e-Profile (http://eprofile.yru.ac.th)  เน้นการพัฒนาเพื่อเก็บรวบรวมผลงานและหลักฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี รวมทั้งการนำผลงานรายบุคคลไปใช้ในงานประกันคุณภาพ

4. ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (e-Curriculum) เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินระดับหลักสูตรของ สกอ.ในปี 2558 ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดเก็บและจัดการ มคอ.ต่างๆ  การจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (e-Planning) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resources Planning) ที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2558 นี้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามประเมินแผนของมหาวิทยาลัย

6. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก ระดับกอง/หลักสูตร เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ให้ครบทุกหลักสูตร มีสารสนเทศทีตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7. ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ด้านมาตรฐานด้านไอซีที (e-Testing) เป็นระบบสารสนเทศทดสอบมาตรฐานไอซีทีสำหรับนักศึกษา พร้อมรายวิชาอีเลิร์นนิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อประเมินอัตลักษณ์ "ด้านเก่งไอที" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับโครงการนี้ดำเนินการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขับเคลื่อนโดยศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที (http://elearning.yru.ac.th)

8. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resources Planning)  เป็นการขับเคลื่อนการนำระบบ ERP มาใช้ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อและจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เตรียมการขับเคลื่อนมาใช้ในการร ะบบจัดสรรและติดตามงบประมาณ  ระบบพัสดุ ระบบการเงินและบัญชี


ไม่มีความคิดเห็น: