วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2557: นโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กรฉันท์ที่น้อง

วันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมร่วมแสดง "มุทิตาจิต ประจำปี 2557" จากใจชาวราชภัฏยะลา 57 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุงาน และลาออกจากราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยจัด ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   สำหรับปี 2557 มีอาจารย์และบุคลากรเกษียณ จำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี เซี่ยงเห็น อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราพร มณีเชวง อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. อาจารย์พงศา ศีลบุตร อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 7. นายอาเดร์ เจ๊ะมิง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 8. นายนิทัศน์  พรหมสุข ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 9. นายวรภัทร สุทธิศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลาออก)
 10. นางสาวบุญชนันท์ จิตรสุวรรณ์  ข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลาออก)
    สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญที่ร่วมกันจัดในภาคกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารแก่ภิกษุสงฆ์ตามประเพณีทางศาสนาพุทธ และพิธีสวดดูอาร์ตามพิธีทางศาสนาอิสลาม จากนั้นคณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน สำหรับในภาคกลางคืน มีกิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแสดงของคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมการกล่าวคำอำลาและความรู้สึกของคณาจารยและบุคลากรที่เกษียณ 
    การจัดงาและกิจกรรมแสดง "มุทิตาจิต ประจำปี 2557" นับเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร "ฉันท์พี่น้อง" สร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร นับเป็นกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างรากฐานของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือ "พหุวัฒนธรรม" ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายจัดงานดีๆ อย่างนี้เป็นประจำทุกปี

 • ภาพประกอบเพิ่มเติม [1

1 ความคิดเห็น:

Colllege of Computer qassim กล่าวว่า...


This article will help the internet people for setting up new weblog or even a weblog from start
to end.
Qassim & QU