วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ระบบห้องสมุด Walai AutoLib: การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เป็นคลังปัญญา มรย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขับเคลื่อนการนำไอซีทีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมบุคลากรในใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib  ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายหน่วยงานมหาวิทยาลัยในภาคใต้  ดำเนินการจัดอบรมความรู้และทักษะการใช้ระบบให้แก่ผู้บริหารระบบและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน
     สำหรับระบบ Walai Autolib นับเป็นระบบสารสนเทศสำหรับจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้อัตโนมัติที่สำนักวิทยบริการฯ มีแผนจัดหาและดำเนินการจัดหามาติดตั้ง โดยดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 เพื่อทดแทนระบบเดิม (ML Web OPAC ) ซึ่งใช้งานมานานกว่า 10 ปี และไม่มีการพัฒนาความสามารถต่อให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและการบริหารได้ในปัจจุบัน
   สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการนำระบบ Walai Autolib มาติดตั้งใช้งานในครั้งนี้ นอกเหนือจากจัดระบบการจัดเก็บทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร ฯลฯ แล้ว ก็เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติให้เป็นคลังรวบรวมและเก็บความรู้ประเภทชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ของคณาจารย์และบุคลากรในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บให้เป็นระบบให้เป็น "คลังปัญญา" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่สามารถให้บริการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรายงานงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ คู่มืออบรม เอกสารวิชาการอื่นๆ รวมทั้ง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน (Project) ของนักศึกษาอีกด้วย
    สำหรับการพัฒนาในระยะต่อไปของสำนักวิทยบริการฯ คือ การพัฒนาฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจัย ฐานข้อมูลบทความวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นฐานความรู้อ้างอิงบริการวิชาการ เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปไม่มีความคิดเห็น: