วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวท.) ขับเคลื่อนสู่องค์กรทันสมัยด้วย 5 ส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สวท. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://aritc.yru.ac.th) นำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน, สร้างนิสัยและวินัย) มาใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Organization) มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรต้นแบบคุณภาพ และให้เป็นองค์กรแห่ง WISDOM สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นรูปธรรม คือ  University of WISDOM Bank (W: World Wide, I: Intellectual, D:Democracy, O: Organization และ M: Morality ) นับเป็นระบบงานและกิจกรรมคุณภาพเพิ่มเติมอีกกิจกรรมหนึ่ง หลังจากที่ สวท. ประสบความสำเร็จการบริหารงานองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยในรอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา สวท. ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์ของ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
   
       สวท. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามแนวคิด "5ส." ขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร สวท. ที่ผ่านมา มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติจริงโดยกำหนดกรอบกิจกรรมดำเนินงานของแต่ละบุคคลและแต่ละส่วนงานภายใน สวท. โดยใช้ 5ส. เพื่อนำกรอบ  โดยมีวัตถุประสงค์คือ ใช้  5 ส. เป็นเครื่องมือเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน สวท. เป็นหน่วยงานต้นแบบและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็น WISDOM Bank หรือคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่มุ่งหวังให้ สวท. เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการองค์กรได้โดยการใช้คุณภาพนำการบริหารและบริการ ที่สำคัญก็คือ เน้นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person) บุคคลแห่งการนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในการที่จะส่งผลให้องค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: OL) และองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง (Organization Change) ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการให้เกิด O: Organization องค์กรแห่งการจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นส่วนสำคัญในวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัย คือ ต้องการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" หรือ University of WISDOM Bank ต่อไป

     อนึ่ง เพื่อให้การนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมครั้งนี้เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลความสำเร็จได้ สวท. จะได้นำ 5ส. เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร  สำหรับการประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี พ.ศ. 2558 ของ สวท. ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: