วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

การขับเคลื่อนจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" มุ่งสู่อาเซียน

วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเชียนศึกษา ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.สุกินา อาแล ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์อาเซียนศึกษา ซึ่งกำกับนโยบายด้านการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ภาษาและอาเชียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) ซึ่งมีอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม การเสนอร่างระเบียบสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในกำกับของอธิการบดี มีพันธกิจสำคัญโดยเฉพาะ คือการขับเคลื่อนคุณภาพบัณฑิต บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ในด้านความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษา โดยในระยะแรกเน้น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การวิจัยที่่เกียวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตของ มรย. เข้าสู่ตลาดแรงงานและสังคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนั้น หน่วยงานนี้ยังรวมกิจการวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ในหน่วยงานนี้ เพื่อดำเนินภารกิจบูรณาการร่วมกันได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่ประชุม กบม. มีมติให้แก่ไขบางประเด็นในร่างระเบียนฯ และมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวได้ ขั้นตอนต่อไปคือนำร่างระเบียบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและมีมติต่อไป
   สำหรับสถานที่ดำเนินงานของ "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา" จะเปิดให้บริการ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ชั้น 7-8) อย่างครบวงจรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: