วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขับเคลื่อนการนำซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ


ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะด้านส่งเสริมการพัฒนา ภาษาอังกฤษ ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บัณฑิตทุกคนจะได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณภาพรองรับการเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน เมื่อเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้
     โดยใน วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิ่งสอนภาษาอังกฤษ English Discovery Online: EDO ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้และให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงประเมินความสามารถและความเหมาะสมของระบบ EDO ที่จะนำมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองของคณาจารย์และบุคลากร
   กิจกรรมนำเสนอซอฟต์แวร์ครั้งนี้ ให้เกียรตินำเสนอโดยบริษัท Edusoft จากกรุงเทพฯ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online: EDO ซึ่งซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้มาตรฐาน  ETS (Educational Testing Services) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำได้รับการยอมรับทั่วโลก คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ EDO คือ เป็นระบบที่มีเครื่องมือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง เนื้อหามี 10 ระดับ ได้แก่ First Discoveries, Basic 1, Basic 2, Basic 3, Intermediate 1, Intermediate 2, Intermediate 3, Advance 1, Advance 2 และ Advance 3  โดยผู้เรียนสามารถบันทึกความก้าวหน้าในการเรียน ประเมินคะแนนความสำเร็จ ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและสร้างรายวิชาใหม่ โดยใช้เนื้อหาจากระบบหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งการรวบรวมคะแนนนำมาประเมินผลระดับการเรียนร่วมกับชั้นเรียนปกติได้  ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (รุ่น Online) ได้
   จากกิจกรรมนำเสนอซอฟต์แวร์ EDO ครั้งนี้ ผลที่ได้จากการนำเสนอครั้งนี้ จะได้สรุป เพื่อนำเสนอเป็นโครงการจัดหาซอฟต์แวร์สนับสนุนจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นฐานก็จะส่งเสริมให้บัณฑิต มรย. มีอัตลักษณ์ "เก่งไอที" ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: