วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการหมู่บ้าน มรย. สวัสดิการสนับสนุนให้บุคลากรมีบ้านเป็นของตนเอง

ตามนโยบายขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านตนเอง อยู่ร่วมกันอย่างฉันท์พี่น้องในลักษณะ หมู่บ้านบุคลากร มรย. โดยได้ดำเนินการประสานให้ผู้ประกอบการ จำนวน 6 ราย มีโอกาสนำเสนอโครงการและพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่สร้างหมู่บ้าน มรย. ในโครงการ เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเข้าฟังข้อเสนอโครงการจำนวนมาก
      ในวัน พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที ขจรกิตติยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้นำคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจโครงการหมู่บ้าน มรย. ลงพื้นที่จริงเพื่อดูสถานที่ของโครงการหมู่บ้านที่ผู้ประกอบการได้นำเสนอไว้  6 แห่ง  ซึ่งมีพื้นที่บริเวณต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา ได้แก่   1) บริเวณวัดเห้งเจีย 2) หมู่บ้านสถิตภิรมย์  3) บริเวณหน้า สวพ.(หน้าโพลีเก่า) 4) บริเวณ 5) หลังวัดเวฬุวัณ และ 6) บริเวณตลาดเมืองใหม่ 
     สำหรับความคืบหน้าในโครงการนี้ โปรดติดตามข้อมูลสรุปจำนวนผู้สนใจในแต่ละโครงการ หากโครงการใดมียอดผู้สนใจจำนวนมาก สามารถดำเนินโครงการได้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการ รวมทั้งธนาคารแหล่งสินเชื่อมานำเสนอโครงการโดยละเอียดต่อไปไม่มีความคิดเห็น: