วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักสูตรระยะสั้น: การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

      ตามนโยบายเปิดกว้างทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นขึ้นเพื่อบริการตรงตามความต้องการข้องท้องถิ่น ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษาได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว  โดยได้มีคณะครุศาสตร์เสนอหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ ตามแนวการจัดการเรียนรู้ แบบทวิ - พหุภาษาศึกษา

2. หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในพื้นที่ชายแดนใต้ ตามแนวการจัดการเรียนรู้ แบบทวิ - พหุภาษาศึกษา
3. หลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการ เพื่อการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน แบบทวิ - พหุภาษาศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ

4. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตร การบริหารปกครองท้องที่           รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติหลักสูตรเรียยร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

       จากหลักสูตรข้างต้น เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิจ เมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรปกติได้  นอกจากนั้น ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการยกร่างหลักสูตรระยะสั้นด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร นักศึกษาและบุคลกรทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะได้ดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: