วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การขับเคลื่อนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ "ผู้นำ ICT สามจังหวัดชายแดนใต้" สนับสนุน e-WISDOM

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2556  คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://ritc.yru.ac.th) ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการบริหาร โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการในการประชุม  และมี อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการจากภาพนอก ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงผูู้แทนจาก TK Park เป็นต้น
   การประชุมครั้งนี้ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานกรรมการ เสนอแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ให้เป็นหน่วยงานพัฒนาเชิงรุก ใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ ภาพหลักษณ์ในอนาคต 3 ปีข้างหน้า มุ่งให้เป็น "ผู้นำ ICT ในสามจังหวัดชายแดนใต้" เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการด้วย ICT เน้นการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้" โดยมุ่่งเน้นผลการปฏิบัติงานด้านหลักๆ ของมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอในรูปแบบคลังปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-WISDOM) เพื่อให้สามารถเข้าถึงคลังปัญญาได้สะดต่อไปในอนาคต เช่น e-Research, e-Student, e-Personnel, e-Profile, e-Service Academic, e-Assessment and e-Quality Assurance

      นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้และผ่านร่างแผนต่างๆ ที่สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันพัฒนาขึ้น  (1) แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 (ฉบับปรุงปรุง 2557) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผน (2) ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 (3) แผนปฏิบัติราชการ ปี 2555-2558 (ฉบับปรับปรุง) และ เห็นชอบผ่านร่าง (4) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งเชื่อมมาจากแผนแม่บท ICT ของชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) และสอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ICT ของชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ทั้งนี้ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอกระทรวง ICT เพื่ออนุมัติใช้เป็นกรอบในการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยต่อไป  ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผลกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: