วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การขับเคลื่อนอีเลิร์นนิ่งของศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT

http://elearning.yru.ac.th/elearnin
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้  "ผู้สอนร้อยละ 50 มีรายวิชาในระบบอีเลิร์นนิ่ง" ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้จัดตั้งโครงการพิเศษ "ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT" (http://elearning.yru.ac.th/web/)  มีบุคลากรสนับสนุน จำนวน 2 คน (จากส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา) และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป
    ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา มีคณาจารย์จากคณะและหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมอบรมรุ่นแรก (รุ่นแกนนำ) จำนวน 34 คน (ผ่านการประเมินและทำ TOR กับมหาวิทยาลัยฯ รวม 32 คน) เพื่อสร้างรายวิชาและเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ YRU e-Learning (http://elearning.yru.ac.th/elearning )

    วันที่ 17 ก.พ. 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 ได้ประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนในขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนขยายผลโดยคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษากลุ่ม (Mentor) จากคณะต่างๆ จำนวน 20 คน จะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปขยายผลในคณะของตนเอง (Mentor 1 คน หาเพื่อนผู้ได้รับคำปรึกษา 3-5 คน) โดยจะร่วมกับศูนย์อีเลิร์นนิ่งฯ โดยมี อ.นิมารูนี หะยีวาเงาะ ที่ปรึกษารูปแบบการอบรมของศุนย์ฯ ลงพื้นที่ในแต่ละคณะ จัดอบรมและให้คำปรึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่งให้ได้จำนวนตามเป้าหมายต่อไป และเพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง สำหรับในเชิงนโยบายระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ได้กำหนดให้การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และสำหรับคณาจารย์กำหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ในด้านการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: