วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ห้องสมุดปัญญาภิรมย์ (Edutainment Library): แนวทางการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น "ลานปัญญาภิรมย์ (Edu Plaza)"

คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการ อาจารย์นูรีดา จะปะกียา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณบุญชนันทร์ จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมประชุม (4 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6) เพื่อนำผลจากการศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงการและกำหนดความต้องการ รวมแนวทางการในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุดชั้น 1) ให้เป็น ลานปัญญาภิรมย์ (Edutainment Plaza หรือ Edu Plaza) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการพัฒนารูปแบบของห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดทันสมัย มีชีวิต ดึงดูดความสนใจ สนองความต้องการผู้ใช้บริการยุคใหม่  ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นักเรียน และประชาชนในพื้นที่บริการ ที่เน้นความต้องการใช้บริการห้องสมุดในรูปแบบใหม่ ทันสมัย เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
     ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบใหม่ของ มรย. ที่จะพัฒนาขึ้น ซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็น "ลานปัญญาภิรมย์" ณ บริเวณชั้น 1 เชื่อมต่อกับด้านหน้าของ "ลานไอซีที" ของตึกไอที ซึ่งอนาคตที่น่าจะเป็นแหล่งรวมบริการทุกๆ อย่างครบวงจร ทั้งความบันเทิงด้วยสื่อดิจิตอล แฝงด้วยแหล่งค้นหาความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมบริการอาหารจานด่วน เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ  สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีมุมสบายๆ สำหรับเป็นที่นัดพบ นัดทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา  เป็นพื้นที่พักผ่อนตามอัธยาศัย  มีมุมส่วนตัว เป็นต้น ส่วนชั้น 2-6 ก็จะปรับให้บริการที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมท้ังรวมทั้งโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กบริการความจุ 50-80 คน โปรดติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น: