วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนการบูรณากาศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
       ในปีงบประมาณ 2557 นี้ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้หัวข้อ "มคอ.อย่างไรให้สอดคล้องกับการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนสอน"  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและให้นโยบาย และได้รับเกียรติบรรยายโดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
     ในการจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จากทุกคณะ จำนวนกว่า 30 คน ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนา คณาจารย์สามารถนำแนวคิด กรณีศึกษา และเห็นแนวทางการนำเนื้อหาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาทุกสาขาวิชาได้ โดยเฉพาะเทคนิคในการเขียน มคอ. 3  และยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น: