วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษา: การขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ มรย.ยุคใหม่


      เพื่อให้กิจการการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร รวมทั้งการสื่อสารการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน สามารถส่งเสริมองค์กรให้ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ที่กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ภาพลักษณ์ในอนาคต คือ “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” และเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร รวมทั้งการสื่อสารการศึกษา ซึ่งได้แก่ ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เครือข่าย ช่องทางการสื่อสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
      ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการองค์กรและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเลขานุการเป็นรองประธาน และคณะกรรมการจาก 7 ส่วนราชการ และคณะกรรมการจากงานประชาสัมพันธ์ฯ งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษาดังนี้

1. การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” และ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้และความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอัตลักษณ์ ค่านิยม พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
3. เสนอหรือให้ความเห็นชอบต่อร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

4. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสานงานกิจกรรม พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความผูกพันในองค์กร

5. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เสนอเป็นรายงานประจำปีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น
    สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว ได้มีการประชุมเพื่อรับนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี  รวมทั้ง ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสารองค์กร (อ่านแนวคิดเพิ่มเติม) ร่วมกันกำหนดมาตรฐานและแนวทางการใช้ช่องทางการสื่อสารองค์กรที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.yru.ac.th)  การปรับปรุงองค์ประกอบและเนือหาสาร "จันทน์กะพ้อ" สารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในรูปลักษณ์ใหม่  แนวทางการใช้ช่องทางจอ LED และป้ายอักษรวิ่งของมหาวิทยาลัยฯ
     นอกจากนั้น ในที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการรวบรวมปัญหาและช่องทางการสื่อสารองค์กรอื่นๆ เพื่อนำเสนอและร่วมกันกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2558 ในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 7 ส่วนราชการ รวมทั้ง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส่งบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นเครือข่ายทำหน้าที่เป็น "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์" ของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: