วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมแผนการติดตั้งและขับเคลื่อนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)


    วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานการคลัง งานพัสดุ กองคลัง ผู้แทนจากกองแผนและนโยบาย และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน ซึ่งจะเป็นนำร่องในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการอบรมและการทดลองใช้ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก้าวไปสู่การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ในอนาคต

     สำหรับการดำเนินงานในโครงการนี้ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบแผนและงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี และระบบพัสดุ เพื่อนำมาใช้ในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองค์กร  ด้วยการนำสารสนเทศที่ได้มาสนับสนุนการบริหารองค์กรทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่มุ่งเน้นการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการจัดการการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งองค์กรและเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2558 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: