วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สหกรณ์สู่นิติบุคคล: การขับเคลื่อนให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินงานจัดตั้้ง "สหกรณ์ร้านค้า" มาเป็นระยะเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะรายได้และกำไรที่จะนำมาพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวในเชิงธุรกิจ เนื่องจากมีข้อจำกัด ไม่สามารถให้บริการหรือทำนิติกรรมระหว่างหน่วยงานนิติบุคคลได้
สหกรณ์ร้านค้า สำนักงาน 1 (อาคาร 3)
สหกรณ์ร้านค้า สาขา 2
    ดังนั้น โดยนโยบายของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์สู่นิติบุคคล" จึงสนับสนุนให้สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยื่นขอจดทะเบียนเป็น "นิติบุคคล"  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ต่อนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการและทำนิติกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   ปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกจากสมาชิก โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ และมี อาจารย์นิธิ พลไชย ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการมีมติให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปแล้ว ดังนี้
  1. ปรับปรุงและพัฒนาร้านค้า (สำนักงานขาย) สาขาที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณใต้อาคารหอพักนักศึกษา ระหว่างด้านหลังอาคาร 20 กับ อาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งร้านให้สวนงาม และได้เปิดให้บริการบางส่วน ทั้งนี้ นับเป็นการลงทุนขยายกิจการของสหกรณ์ โดยเลือกทำเลที่ตั้งเป็นบริเวณศูนย์กลางที่สามารถให้บริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกโดยสะดวก โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ในปี 2557 นี้ อย่างแน่นอน
  2. คณะกรรมการบริหารฯ มีมติมอบหมายให้ผู้จัดการ ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนยกฐานะสหกรณ์ร้านเป็น "นิติบุคคล" เพื่อให้สามารถทำธุรกรรม/สัญญาการขาย/การรับจ้างกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้ของสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารและจัดทำแผนธุรกิจเสนอต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา และกำลังดำเนินการสำรวจความเห็นของสมาชิกในการตั้งชื่อสหกรณ์ (สมาชิกตอบแบบสำรวจที่ห้องธุรการ) คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนสหกรณ์ได้สำเร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้
     สำหรับแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังจากได้รับเอกสารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) จะต้องเร่งสร้างช่องทางทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรสุทธิ กิจกรรมสำคัญได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยที่ใช้ตรามหาวิทยาลัย (ประสานกับฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์) การทำโครงการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนภายนอก การให้บริการภายในองค์กรแบบบริการถึงที่แก่ลูกค้า (Delivery)  การเพิ่มบริการและสินค้าที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังให้สหกรณ์ฯ ยังความสำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่นักศึกษาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย เช่น การจัดการ บัญชี การตลาด เป็นต้น

    โปรดติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะได้ที่สำนักงานสหกรณ์ร้านค้า หรือหรือโทรศัพท์ 08 9197 0949

ไม่มีความคิดเห็น: