วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 น. – 12.00 น.โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนวพร แซ่เลื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับ
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการจัดการเรียนการสอนมี 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์ 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ซึ่งเป็นจุดเน้น จุดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้
    สำหรับการขยายระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากระดับปฐมวัยเป็นระดับประถมศึกษาในปีการศึกษานี้ นับเป็นปีแรกและเป็นการรับนักเรียนรุ่นแรกของหลักสูตร เป็นอีกทางเลือกของประชาชนในพื้นที่ที่จะนำบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไป 


    สำหรับการขยายศักยภาพโรงเรียนสาธิตฯ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเป็นปีแรกปีนี้ นับเป็นหนึ่งใน ๕๙ โครงการเด่น ตามวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ของผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

ไม่มีความคิดเห็น: