วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทีมงานไอทีและหน่วยงานสนับสนุน มรย. อบรมเข้มแข็งการใช้ระบบระบบ ERP เพื่อองค์กรทันสมัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองกลาง (งานการคลัง, งานพัสดุ)  จำนวน 14 คน ร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบจัดการวางแผนทรัพยากรหรือระบบ ERP: Enterprise Resource Planning ในช่วงแรก (ระบบงบประมาณและระบบการเงิน) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้มาตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการจัดซื้อระบบของบริษัท Inforpro และดำเนินงานอบรมการใช้งานโดยบริษัท SynNex ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรขององค์กร นับเป็นเครื่องมือส่งเสริมการบริหารจัดการ "องค์กรทันสมัย" หรือ O: self-Organized ที่กำหนดไว้ใน WISDOM Bank ของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

    ผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้เข้าอบรม สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ และมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้ใช้งานได้จริงทั้งมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558 ทดลองใช้นำร่องระบบกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ 2557ไม่มีความคิดเห็น: