วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การประกันคุณภาพองค์กร: การขับเคลื่อนองค์กรโดยสำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานประกันคุณภาพ (http://web.yru.ac.th/qa) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "หลักฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2556" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนสำหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดกรอบในการประเมินจำนวน 2 องค์ประกอบ ด้านการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมนักศีกษา รวม จำนวน 12 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณี แพงทิพย์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและงานมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีประธานหลักสูตรและผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน
    สำหรับในช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ (e-QA) ให้แก่ผู้แทนจากหลักสูตร จำนวน 70 คน เพื่อใช้ระบบสารสนเทศ e-QA เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับการเก็บหลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปี 2556 นี้ โดยมี คุณไกรพนธ์ เติมวิทย์ขจร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (http://ccenter.yru.ac.th) และคุณฮามีดะห์  ดือราแม พร้อมทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี ในฐานะผู้กำกับดูแลเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้นับเป็นการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และจะมีการพัฒนาระบบ e-QA ต่อยอดให้มีความ


ไม่มีความคิดเห็น: